Lansare Proiect  „INTEGRITATEA DE LA A LA Z”

Lansare Proiect „INTEGRITATEA DE LA A LA Z”

Vineri, 29 octombrie 2021, U.A.T. MUNICIPIUL OLTENIȚA, a semnat contractul de finanțare nerambursabilă nr. 598/29.10.2021 în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 pentru proiectul cu titlul:„ INTEGRITATEA DE LA A LA Z”-Cod SIPOCA 1124/ Cod MySMIS 151944, proiect  ce se…

A fost lansat serviciul de colectare amenzi, impozite si taxe cu debit prin intermediul Statiilor de Plata din reteaua SelfPay

A fost lansat serviciul de colectare amenzi, impozite si taxe cu debit prin intermediul Statiilor de Plata din reteaua SelfPay

Astazi, 25.10.2021, a fost lansat serviciul de colectare amenzi, impozite si taxe cu debit prin intermediul Statiilor de Plata din reteaua SelfPay. Prin urmare, cetatenii din Oltenita isi pot achita debitele la oricare dintre cele 5.800 de Statii de Plata SelfPayPay instalate la nivel national.  De altfel, acestea pot fi achitate si online, prin serviciul AVANSIS, disponibil pe siteul Primariei Oltenita, la adresa: https://primariaoltenita.ro/taxe-si-impozite/   

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIȚA organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi contractuale vacante

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIȚA organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi contractuale vacante

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIȚA cu sediul în B-dul Republicii, nr.40, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi contractuale vacante: ⬤  un post muncitor calificat tr.I în cadrul Compartimentului Parcuri și zone verzi– Direcția pentru Administrarea domeniului public și privat; *condiții specifice: – calificare ”Lăcătuș mecanic” dovedită cu certificat; – vechime în activitațile specifice minimum 9 ani. ⬤ un post muncitor calificat tr.I în cadrul Compartimentului Parcuri și zone verzi – Direcția pentru Administrarea domeniului public și privat; *condiții specifice: – calificare ”Prelucrător prin aschiere ”dovedită cu certificat; – vechime în activitațile specifice minimum 9 ani. (1) Poate ocupa un post vacant persoana care indeplineşte următoarele condiţii: a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină de exerciţiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. (2) Pentru…

ANUNȚ – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic zonal – in vederea construirii trei hale parter cu destinatia sortare, procesare și reciclare deseuri de ambalaje,  imprejmuire, branșamente și platforme betonate

ANUNȚ – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic zonal – in vederea construirii trei hale parter cu destinatia sortare, procesare și reciclare deseuri de ambalaje, imprejmuire, branșamente și platforme betonate

ANUNȚ – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic zonal – in vederea construirii trei hale parter cu destinatia sortare, procesare și reciclare deseuri de ambalaje, imprejmuire, branșamente și platforme betonate si a a Regulamentului local de urbanism aferent, pentru…

Primăria Municipiului Oltenița anunță INTENȚIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL –„Lotizare în scopul construirii de locuinţe şi dotări complementare”

Primăria Municipiului Oltenița anunță INTENȚIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL –„Lotizare în scopul construirii de locuinţe şi dotări complementare”

PRIMARIA MUNICIPIULUI OLTENIȚA   ANUNTA INTENTIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL –„Lotizare în scopul construirii de locuinţe şi dotări complementare”   Avand in vedere: – prevederile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare ce…

Sari la conținut