Direcția Impozite și Taxe Locale

Atribuții

  1. Elaborează politicile fiscale cu privire la majorarea, diminuarea, bonificarea plăţilor în avans , eşalonează  plata impozitelor şi taxelor locale, pe care le supune spre aprobare Primarului şi Consiliului Local al   municipiului Oltenita;
  2. Stabileşte, constată, controlează, urmăreşte şi încasează impozitele şi taxele locale;
  3. Stabileşte, urmăreşte şi încasează majorările de întârziere;
  4. Elibereaza certificate fiscale;
  5. Îndeplineşte măsurile asiguratorii şi efectuează executări silite în vederea realizării creanţelor bugetului  Local al municipiului Oltenita;
  1. Soluţionează obiecţiunile, contestaţiile şi plângerile formulate la actele de control sau de impunere;
  2. Asigură evidenţa impozitelor şi  taxelor  locale, organizarea sistemului informaţional cu privire la    obligaţiunile fiscale, precum şi prelucrarea automată a datelor în vederea simplificării sistemului de  evidenţă fiscală; 
  1. Asigură punerea în executare a prevederilor legale în vigoare cu privire la încasarea prin mijloace electronice a taxelor şi impozitelor locale;
  1. Asigură buna gestionare a bunurilor din patrimoniul direcţiei, urmăreşte şi răspunde de efectuarea întreţinerii acestora;
  1. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative sau însărcinări primite de la Consiliului Local al municipiului Oltenita ori de la Primar.