Direcția Urbanism

Atribuții

 1. Emitere Certificate de urbanism / Prelungire ;
 2. Emitere Autorizatie de construire/desfiintare/Prelungire ;
 3. Avize ( racorduri si bransamente - utilitati, ocupare domeniu public, reparatii,
 4. Aviz oportunitate și proceduri de publicitate PUZ, ;
 5. Avize folosire domeniul public
 6. Sesizari, solicitari cu privire la lucrări reparații,  construcții autorizate sau neautorizate,  
 7. Propuneri atribuire teren  – Institutia Prefectului, Adeverinte ( în vederea obtinerii Ordin Prefect/ Judecatorie)  ;
 8. Comunicări începere / terminare lucrări ;
 9. Procese verbale de vecinatate;
 10.  Certificate de atestare a edificării/extinderii construcției;
 11. 11. Cereri, declaratii înscriere proprietate domeniu public în Cartea Funciară;
 12. Procese verbale, anexe  pentru dare în administrare a domeniului public si privat;
 13. Procese verbale predare-primire teren, proprietate publică, spre inchiriere/concesionare.
 14. Emitere nomenclatură stradală
 15. Întocmire planuri de încadrare în zonă
 16. Demarare procedură închiriere / concesiune/vânzare de terenuri și spații comerciale
 1. Adeverinte Asociatii de Proprietari;
 2. Referate de aprobare (vanzari, inchirieri de  locuinte, preluari contracte);
 3. Avize (racorduri, bransamente, reparatii);
 4. Adeverinte chiriasi ANL
 1. Referat de necesitate pentru angajare plati achizitie produse/servicii/lucrari/avize pentru emitere autorizatie de constructie / cote datorate Inspectiei de Stat in Constructii (ISC) / eliberare garantie de buna executie;
 2. Nota de fundamentare + tema de proiectare pentru achizitie proiecte;
 3. Caiet de sarcini pentru achizitie produse/servicii/lucrari;
 4. Referat aprobare pentru studiile de fezabilitate/documentatia de avizare a lucrarilor de interventie supuse aprobarii Consiliului Local;
 5. Ordin incepere servicii/lucrari;
 6. Documente incepere/finalizare lucrari comunicate Inspectiei de Stat in Constructii (incepere/finalizare lucrari, avizare program calitate lucrari, desemnare reprezentant in comisia de receptie, solicitare emitere adeverinta plata cote, declaratie valoare reala lucrari, anunt data  receptie);
 7. Situatii de plata lucrari;
 8. Raport specialitate pentru organizare receptii la terminarea lucrarilor/ receptii finale lucrari (comisie si data receptie);