Nr. Data Titlu Document
75 31/05/2024 Hotarare privind aprobarea sumei reprezentând cheltuieli cu personalul S.C. Ecosal Servicii Oltenița S.R.L. pentru ingrijire câini fara stapan la adăpostul municipal Vizualizare
74 20/05/2024 Hotarare pentru aprobarea devizului general actualizat aferent obiectivului de investiții ’’Intervenții de eficientizare energetică asupra imobilului Școala Gimnaziala Alexandru Vlahuță” Vizualizare
73 20/05/2024 Hotarare privind aprobarea vânzării unui bun imobil – apartament – aparținând proprietății private a statului, construit prin A.N.L., situat în municipiul Oltenița, Bulevardul 1 Decembrie, nr. 26, bloc B5, , către d-1 STAN MARIUS, titular al contractului de închiriere nr. 8854/2020 Vizualizare
72 20/05/2024 Hotarare pentru rectificarea bugetului UAT municipiul Oltenița pe anul 2024 Vizualizare
71 20/05/2024 Hotarare pentru aprobarea Studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investiții „Sosea de centura a municipiului Oltenița” Vizualizare
60 04/04/2024 Hotarare privind trecerea bunului imobil ’’Grădinița nr.2”( construcție și teren), situat în municipiul Oltenița,str. Argeșului nr.21,din administrarea Școlii Gimnaziale”Prof. Lucian Pavel” Oltenița, în administrarea Municipiului Oltenița și schimbarea destinației acestuia din “spațiu de invatamant” in ’’Centru de management urban, monitorizare spațiu public, iluminat și monitorizare autobuze” Vizualizare
59 30/04/2024 Hotarare privind aprobarea situațiilor financiare anuale incheiate la data de 31.12.2023 de către S.C. Ecosal Servicii Oltenița S.R.L. Vizualizare
66 30/04/2024 Hotarare pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare-cumpărare nr. 2195/1992, încheiat între R.A.G.C.L. Oltenița și Medrea (Vasile) Mariana Vizualizare
69 30/04/2024 Hotarare privind aprobarea tarifului pentru prestarea activitatii de capturare, transport câini fara stapan la adapost, de către S.C. ECOSAL SERVICII OLTENIȚA S.R.L. Vizualizare
68 30/04/2024 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oltenița Vizualizare
67 30/04/2024 Hotarare pentru aprobarea proiectului tehnic și a devizului general al investiției “Modernizare si reabilitare străzi de interes local in municipiul Oltenița, județul Călărași” Vizualizare
65 30/04/2024 Hotarare pentru aprobarea statului de funcții al Spitalului municipal Oltenița Vizualizare
64 30/04/2024 Hotarare pentru modificarea nr.crt.2 din anexa la H.C.L. nr. 212.01.2024 pentru inlocuirea anexei la Hotararea nr. 16528.12.2021 a Consiliului local al municipiului Oltenița privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne in valoare de 12.550.642 lei si garantarea acesteia cu veniturile proprii ale bugetului local Vizualizare
63 30/04/2024 Hotarare privind aprobarea ’’Programului unitar de combatere a vectorilor, prin dezinsectie, in municipiul Oltenița, pe anul 2024” Vizualizare
62 30/04/2024 Hotarare privind aprobarea prelungirii unui contract de locațiune pentru o locuința ce aparține domeniului privat al municipiului Oltenița Vizualizare
61 30/04/2024 Hotarare privind aprobarea vânzării unui bun imobil – apartament – aparținând proprietății private a statului, construit prin A.N.L., situat în municipiul Oltenița, Bulevardul 1 Decembrie, nr. 26, bloc B5, către doamna RIZEA ANAMARIA, titulara contractului de închiriere nr. Vizualizare
57 30/04/2024 Hotarare privind aprobarea execuției bugetului U.A.T. municipiul Oltenița, la data de 31.03.2024 Vizualizare
56 30/04/2024 Hotarare privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local pe anul 2023 Vizualizare
58 30/04/2024 Hotarare pentru rectificarea bugetului UAT municipiul Oltenița pe anul 2024 Vizualizare
53 16/04/2024 Hotarare pentru aprobarea raportului de evaluare pentru tranzacționarea imobilului monument istoric cod LMI – 2015 – Muzeul de arheologie Oltenița, situat în municipiul Oltenița, județul Călărași, str. Argeșului, nr. 101 și numirea comisiei de negociere Vizualizare
55 16/04/2024 Hotarare pentru rectificarea bugetului UAT municipiul Oltenița pe anul 2024 Vizualizare
54 16/04/2024 Hotarare pentru aprobarea Studiului de fezabilitate, devizului general, indicatorilor tehnico-economici, cheltuielilor eligibile si a cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului de investiții „Sistem de transport inteligent în municipiul Oltenița” Vizualizare
41 28/03/2024 Hotarare privind închirierea, prin licitație publică, a unui bun imobil, în suprafață de 11 mp, situat în municipiul Oltenița, județul Călărași, Bd. Mărășești, nr. 26 F, cu destinația “spațiu comercial” Vizualizare
42 28/03/2024 Hotarare pentru aprobarea Proiectului tehnic, inclusiv a Devizului general al obiectivului de investiții „Reabilitare energetică sediu primărie, municipiul Oltenița, județul Călărași” Vizualizare
43 28/03/2024 Hotarare pentru aprobarea Proiectului tehnic, inclusiv a Devizului general al obiectivului de investiții „Creșterea eficienței energetice a clădirii Liceului Tehnologic «Nicolae Bălcescu», municipiul Oltenița, județul Călărași” Vizualizare
45 28/03/2024 Hotarare pentru aprobarea Proiectului tehnic, inclusiv a Devizului general al obiectivului de investiții „Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice, în municipiul Oltenița, județul Călărași” Vizualizare
46 28/03/2024 Hotarare pentru înlocuirea Anexei nr. 3 la HCL nr. 139/10.10.2023 privind aprobarea Proiectului tehnic, a indicatorilor tehnico – economici inițiali și actualizați și a devizului general al obiectivului de investiții inițial și actualizat, aferent obiectivului de investiții „Reabilitare sistem canalizare vechi – municipiul Oltenița” Vizualizare
47 Hotarare privind dezlipirea unui bun imobil-teren, apartinand domeniului privat al municipiului Oltenița, situat in extravilanul municipiului Oltenița,Tarla 162/2,parcela 32, cartea funciara nr. 27139 Vizualizare
48 28/03/2024 Hotarare pentru rectificarea bugetului UAT municipiul Oltenița pe anul 2024 Vizualizare
49 28/03/2024 Hotarare privind alegerea președintelui de ședința al Consiliului local al municipiului Oltenița pentru perioada aprilie – iunie 2024 Vizualizare
36 28/03/2024 Hotarare privind aprobarea vânzării unui bun imobil – apartament – aparținând proprietății private a statului, construit prin A.N.L., situat în municipiul Oltenița, Bulevardul 1 Decembrie, nr. 26, bloc B5, sc. C, et. către domnul Cioineag Mihail-Ștefan, titular al contractului de închiriere nr. 8888/2020 Vizualizare
32 28/03/2024 Hotarare privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publica pe anul 2024 al Direcției Politie locala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oltenița Vizualizare
33 28/03/2024 Hotarare pentru aprobarea constituirii dreptului de superficie asupra unui teren în suprafață de 4341 mp, situat în municipiul Oltenița, str. Depozitelor, nr. 1 Vizualizare
34 28/03/2024 Hotarare pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a Proiectului tehnic, inclusiv a Devizului general al obiectivului de investiții „Lucrări de construcții pentru branșarea stațiilor de reîncărcare a autobuzelor electrice”, în cadrul proiectului “Transport verde în zona urbană Oltenița” Vizualizare
35 28/03/2024 Hotarare pentru aprobarea Proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, inclusiv a Devizului general al obiectivului de investiții „înființare centru de colectare prin aport voluntar în Municipiul Oltenița” Vizualizare
44 28/03/2024 Hotarare pentru aprobarea Proiectului tehnic, inclusiv a Devizului general al obiectivului de investiții „Creșterea eficienței energetice a clădirii Clubului Navol, municipiul Oltenița, județul Călărași” Vizualizare
37 28/03/2024 Hotarare privind aprobarea vânzării unui bun imobil – apartament – aparținând proprietății private a statului, construit prin A.N.L., situat în municipiul Oltenița, Bulevardul 1 Decembrie, nr. 26, bloc B5, sc. A, et către domnul Savu Marcel, titular al contractului de închiriere nr. 8937/2020 Vizualizare
38 28/03/2024 Hotarare privind aprobarea vânzării unui bun imobil – apartament – aparținând proprietății private a statului, construit prin A.N.L., situat în municipiul Oltenița, B-dul 1 Decembrie, nr. 82, bloc G40, sc. , , către doamna Dumitru Carmen-Vasilica, titular al contractului de închiriere nr. 18209/2007 Vizualizare
39 28/03/2024 Hotarare pentru stabilirea cuantumului chiriilor actualizate ce se inscriu in contractele de locatiune pentru locuințe construite in municipiul Oltenița,prin Agenția Naționala pentru Locuințe, situate in b-dul Tineretului nr 93-103,bloc Sahia II, sc.B si sc. C, in b-dul 1 Decembrie nr.82,bloc G40 si in b-dul 1 Decembrie nr.26,bloc B5. Vizualizare
40 28/03/2024 Hotarare privind aprobarea prelungirii unor contracte de locatiune pentru locuințe ce aparțin domeniului privat al municipiului Oltenița Vizualizare
31 21/03/2024 Hotarare privind participarea Consiliului local al municipiului Oltenita, in calitate de coorganizator al actiunii „Zilele localitatii Oltenita – 171 ani” Vizualizare
30 21/03/2024 Hotărâre pentru rectificarea bugetului UAT Municipiul Oltenita pe anul 2024 Vizualizare
29 21/03/2024 Hotarare privind exercitarea de catre U.A.T. Municipiul Oltenita a dreptului de preemtiune asupra imobilului monument istoric, cod LMI – 2015 : CL-II-m-B-14701 – Muzeul de arheologie Oltenita, situat în municipiul Oltenita, judetul Calarasi, str. Argesului, nr. 101 Vizualizare
28 15/03/2024 Hotarare pentru modificarea Hotarârii n. 34/3 1.03.2022 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind aprobarea cofinantarii investitiilor din „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata pentru aria de operare a Operatorului Regional in judetele Calarasi si lalomita, in perioada 2014-2020”, aferente Municipiului Oltenita Vizualizare
27 11/03/2024 Hotarare pentru desemnarea reprezentantului Consiliului local al municipiului Oltenița in Comisia Județeană privind Incluziunea Sociala Calarasi Vizualizare
26 11/03/2024 Hotarare privind constituirea unei comisii speciale de negociere potrivit dispozițiilor contractului de schimb incheiat intre Municipiul Oltenița si SC Rek Evolution SRL Oltenița,autentificat sub nr.4460/2015 Vizualizare
25 11/03/2024 Hotarare pentru inlocuirea anexei nr.3 la H.C.L. nr. 139/10.10.2023 privind aprobarea Proiectului tehnic, a indicatorilor tehnico – economici inițiali si actualizați si a devizului general al obiectivului de investiții initial si actualizat, aferent obiectivului de investiții ’’Reabilitare sistem canalizare vechi-municipiul Oltenița” Vizualizare
17 29/02/2024 Hotarare privind aprobarea bugetului S.C. Ecosal Servicii Oltenița S.R.L. pe anul 2024 si estimările pe anii 2025 – 2026 Vizualizare
24 29/02/2024 Hotarare privind alocarea sumei de 850.000 lei pentru finanțarea programelor sportive ale Asociației Club Sportiv Municipal Oltenița, in anul 2024 Vizualizare
23 29/02/2024 Hotarare privind aprobarea vânzării unui bun imobil- apartament-aparținând proprietății private a statului, construit prin A.N.L., situat în municipiul Oltenița, Bulevardul 1 Decembrie, nr. 26, bloc B5, sc.A, parter, ap. 2, către domnul Chimogeanu Alexandru, titular al contractului de închiriere nr. 8927/2020 Vizualizare
22 29/02/2024 Hotarare privind acordarea avizului pentru efectuarea activității specifice serviciului funerar, prestatorului de servicii funerare SC STEFY GROUP AC FUNERARE SRL Vizualizare
21 29/02/2024 Hotarare pentru aprobarea incheierii Acordului de parteneriat pentru derularea proiectului cultural “Colocviul editurilor care publica literatura actuala romana -C.E.L.A.R.” Vizualizare
20 29/02/2024 Hotarare privind acordarea,cu titlu gratuita dreptului de uz si servitute,in favoarea S.C. Rețele Electrice Dobrogea S.A. pe o suprafața totala de 374,5 mp. teren proprietate publica a municipiului Oltenița Vizualizare
19 29/02/2024 Hotarare privind acordarea,cu titlu gratuit,a dreptului de uz si servitute,in favoarea S.C. Rețele Electrice Dobrogea S.A. pe o suprafața totala de 375,1 mp. teren proprietate publica a municipiului Oltenița Vizualizare
18 29/02/2024 Hotarare privind menținerea modalității de gestiune a serviciului de iluminat public al municipiului Oltenița, aprobarea contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciului și atribuirea directă a acestuia către S.C. Ecosal Servicii Oltenița S.R.L. Vizualizare
16 23/02/2024 Hotarare pentru rectificarea bugetului UAT municipiul Oltenita pe anul 2024 Vizualizare
15 23/02/2024 Hotarare pentru aprobarea Proiectului tehnic si detalii de executie, inclusiv Devizul general actualizat-faza PT, pentru obiectivul de investitii „Interventii de eficientizare energetica asupra imobilului Scoala Gimnaziala Alexandru Vlahuta”, municipiul Oltenita, judetul Calarasi” Vizualizare
14 15/02/2024 Hotarare pentru modificarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr.8/31.01 .2024 privind aprobarea bugetului unitatii administrativ teritoriale municipiul Oltenita, pe anul 2024 si a estimarii bugetare pentru anii 2025, 2026, 2027 Vizualizare
13 15/02/2024 Hotărâre pentru aprobarea Proiectului tehnic si detalii de executie, inclusiv Devizul general actualizat-faza PT, pentru obiectivul de investitii „Sistem inteligent de management urban in Municipiul Oltenita” Vizualizare
12 15/02/2024 Hotarare pentru aprobarea Proiectului tehnic si detalii de executie, inclusiv Devizul general actualizat-faza PT, pentru obiectivul de investitii „Cresterea eficientei energetice a cladirilor C2-C7 ale Spitalului municipal Oltenita, judetul Calarasi” Vizualizare
11 15/02/2024 Hotarare pentru aprobarea Proiectului tehnic si detalii de executie, inclusiv Devizul general actualizat-faza PT, pentru obiectivul de investitii „Cresterea performantei energetice a blocului R, din b-dul Republicii nr.39, Municipiul Oltenita, judetul Calarasi” Vizualizare
10 15/02/2024 Hotarare pentru aprobarea Proiectului tehnic si detalii de executie, inclusiv Devizul general actualizat-faza PT, pentru obiectivul de investitii „Cresterea performantei energetice a blocului Sabia 1, scara B si scara C, din b-dul Tineretului nr.121, municipiul Oltenitajudetul Calarasi” Vizualizare
4 31/01/2024 Hotarare pentru stabilirea titularului unui contract de inchiriere locuința din municipiul Oltenița Vizualizare
5 31/01/2024 Hotarare pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul UAT Municipiul Oltenița, pentru anul 2024 Vizualizare
6 31/01/2024 Hotarare pentru stabilirea ’’situațiilor deosebite”,a criteriilor si modalităților de acordare a ajutoarelor de urgenta Vizualizare
7 31/01/2024 Hotarare privind acordarea avizului pentru efectuarea activității specifice serviciului funerar de transport al persoanelor decedate, prestatorului de servicii funerare SC DAN MICĂ SICRIE SRL Vizualizare
8 31/01/2024 Hotarare privind aprobarea bugetului unitatii administrativ teritoriale municipiul Oltenița, pe anul 2024 si a estimării bugetare pentru anii 2025,2026,2027 Vizualizare
9 31/01/2024 Hotarare pentru completarea Hotărârii nr. 131/28.10.2021 a Consiliului local al municipiului Oltenița privind unele măsuri în domeniul gestionării deșeurilor pe raza administrativ-teritorială a municipiului Oltenița Vizualizare
1 12/01/2024 Hotarare privind utilizarea excedentelor înregistrate la 31.12.2023 de bugetul local si unele instituții publice locale finanțate din bugetul local si din venituri proprii Vizualizare
2 12/01/2024 Hotarare pentru înlocuirea anexei la Hotararea nr. 165/28.12.2021 a Consiliului local al municipiului Oltenița privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne in valoare de 12.550.642 lei si garantarea acesteia cu veniturile proprii ale bugetului local Vizualizare
3 12/01/2024 Hotarare privind aprobarea bugetului imprumuturilor interne Vizualizare
Nr. Data Titlu Document