Nr. Data Titlu Document
169 06/12/2023 Hotarare privind rectificarea bugetului local al U.A.T. Municipiul Oltenița pe anul 2023 Vizualizare
170 06/12/2023 Hotarare privind aprobarea etapizarii si continuării finanțării proiectului cu titlul” Reabilitare, Modernizare, Extindere (prin desființare corpuri anexa C2, C3, C4) si dotare Școala Gimnaziala Prof. Lucian Pavel, Municipiul Oltenița, Județul Calarasi”, SMIS 121931, în cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027 Vizualizare
171 11/12/2023 Hotarare privind rectificarea bugetului local al U.A.T. Municipiul Oltenița pe anul 2023 Vizualizare
172 21/12/2023 Hotarare privind alegerea președintelui ședinței Consiliului local al municipiului Oltenița din 21 decembrie 2023 Vizualizare
173 21/12/2023 Hotarare privind aprobarea execuției bugetului U.A.T. Municipiul Oltenița la data de 11.12.2023 Vizualizare
174 21/12/2023 Hotarare privind aprobarea proiectului de buget local pe anul 2024 si a estimărilor pentru anii 2025 – 2027 Vizualizare
175 21/12/2023 Hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere a beneficiarilor serviciilor sociale furnizate de către Căminul pentru persoane varstnice”Sf.Gheorghe” din cadrul Direcției Asistenta Sociala Oltenița, in anul 2024 Vizualizare
176 21/12/2023 Hotarare pentru aprobarea încheierii Acordului de parteneriat pentru elaborarea și implementarea stategiei de dezvoltare locală integrată “Dunărea Călărășeană” Vizualizare
177 21/12/2023 Hotarare privind aprobarea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Oltenița, pentru anul școlar 2024 – 2025 Vizualizare
178 Hotarare pentru completarea H.C.L. nr 133/28.09.2023 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al Municipiului Oltenița in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii in educație ale unităților de invatamant din Municipiul Oltenița Vizualizare
179 21/12/2023 Hotarare privind aprobarea prelungirii unui contract de locatiune pentru o locuința ce aparține domeniului privat al municipiului Oltenița Vizualizare
180 21/12/2023 Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic zonal – “Lotizare in scopul construirii de locuințe si dotări complementare” si a Regulamentului local de urbanism aferent, pentru terenul situat in municipiul Oltenița, tarlaua nr. 121/1, Parcela 1, lot 1, conform Cârtii Funciare, nr. 29089, număr cadastral 29089, jud. Calarasi Vizualizare
181 21/12/2023 Hotarare pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de interventie, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general aferente obiectivului de investiți “Creșterea performantei energetice a Blocului M l”, din -bdul 1 Decembrie nr.104, municipiul Oltenița, Județul Călărași Vizualizare
182 21/12/2023 Hotarare pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de interventie, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general aferente obiectivului de investiții “Creșterea eficienței energetice a clădirii Bloc C4” din str. Al. Iliescu nr.33-35, municipiul Oltenița, Județul Călărași Vizualizare
183 21/12/2023 Hotarare pentru aprobarea organigramei si statului de funcții ale Spitalului municipal Oltenița Vizualizare
184 21/12/2023 Hotarare privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a numărului de personal ale Serviciului Public “Direcția de Cultura Oltenița” Vizualizare
185 21/12/2023 Hotarare privind aprobarea organigramei, statului de funcții si numărului de personal ale S.C. Ecosal Servicii Oltenița S.R.L. Vizualizare
186 21/12/2023 Hotarare privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a numărului de personal ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oltenița Vizualizare
187 21/12/2023 Hotarare privind contractarea unor servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare Vizualizare
188 21/12/2023 Hotarare privind rectificarea bugetului local al U.A.T. Municipiul Oltenița pe anul 2023 Vizualizare
189 21/12/2023 Hotarare privind alegerea președintelui de ședința al Consiliului local al municipiului Oltenița pentru perioada ianuarie – martie 2024 Vizualizare
190 22/12/2023 Hotarare pentru modificarea art.l,alin.l) din H.C.L. nr. 170/06.12.2023 privind aprobarea etapizarii si continuării finanțării proiectului cu titlul44 Reabilitare, Modernizare, Extindere (prin desființare corpuri anexa C2, C3, C4) si dotare Școala Gimnaziala Prof. Lucian Pavel, Municipiul Oltenița, Județul Calarasi”, SMIS 121931,în cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027 Vizualizare
191 22/12/2023 Hotarare pentru majorarea salariilor de baza pentru funcționarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale”Administratie” din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oltenița si al serviciilor publice subordonate Consiliului local al municipiului Oltenița Vizualizare
168 29/11/2023 Hotarare privind rectificarea bugetului local al U.A.T. Municipiul Oltenita pe anul 2023 Vizualizare
161 23/11/2023 Hotarare privind aprobarea constituirii Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism a municipiului Oltenița si a regulamentului de funcționare a acesteia Vizualizare
162 23/11/2023 Hotarare privind participarea Consiliului local al municipiului Oltenița, in calitate de coorganizator al acțiunii “Târgul de iarna” Vizualizare
163 23/11/2023 Hotarare pentru modificarea art.l,alin.(l),lit.”a” din H.C.L.nr. 150/01.11.2023 privind stabilirea unor masuri necesare indeplinirii prevederilor ce revin autoritatilor administrației publice locale in aplicarea Legii nr.296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a României pe termen lung Vizualizare
164 23/11/2023 Hotarare pentru transformarea unor posturi din statul de funcții al Serviciului Public“Directia de Cultura” Oltenita Vizualizare
165 23/11/2023 Hotarare pentru aprobarea încheierii Protocolului de colaborare pentru promovarea unor activități sportive și de educație rutieră în rândul elevilor din municipiul Oltenița Vizualizare
166 23/11/2023 Hotarare pentru aprobarea încheierii Acordului de parteneriat pentru derularea proiectului cultural-educațional “Cultura Gumelnița – o poveste nespusă” Vizualizare
167 23/11/2023 Hotarare privind acordarea unui mandat special d-lui Milescu Costinel, Primar si reprezentant al Municipiului Oltenița în cadrul Adunării Generale a Acționarilor societății “ECOAQUA S.A.” Vizualizare
155 23/11/2023 Hotarare pentru stabilirea impozitelor, taxelor speciale si a taxelor locale aplicabile in municipiul Oltenița in anul fiscal 2024 Vizualizare
156 23/11/2023 Hotarare privind rectificarea bugetului local al U.A.T. Municipiul Oltenița pe anul 2023 Vizualizare
157 23/11/2023 Hotarare pentru aprobarea proiectului tehnic si a devizului general al investiției, actualizat la faza proiect tehnic, cu defalcarea cheltuielior eligibile si neeligibile, aferente obiectivului de investiții “Creșterea eficienței energetice a clădirilor Liceului Tehnologic Ion Ghica, municipiul Oltenița, Județul Călărași” Vizualizare
158 23/11/2023 Hotarare pentru aprobarea proiectului tehnic si a devizului general al investiției, actualizat la faza proiect tehnic,cu defalcarea cheltuielior eligibile si neeligibile, aferente obiectivului de investiții ’’Creșterea perform anței energetice a blocului Pl 1 din strada Alexandru Iliescu, nr. 22, m unicipiul Oltenița, județul Călărași” Vizualizare
159 23/11/2023 Hotarare privind schimbul unei locuințe situata in municipiul Oltenița,str.Mihai Eminescu nr. 33 C, atribuita d-nei Moga Stefania, cu locuința vacanta, de aceeași categorie, din municipiul Oltenita,str.Luceafărului nr. 3, bl. G 45, sc.A Vizualizare
160 23/11/2023 Hotarare privind aprobarea prelungirii unui contract de locatiune pentru o locuința ce aparține domeniului privat al municipiului Oltenița Vizualizare
154 06/11/2023 Hotarare pentru aprobarea Proiectului tehnic si a Devizului General al lnvestitiei actualizat la faza proiect tehnic, cu defalcarea cheltuielior eligibile si neeligibile aferente obiectivului de investitii ,.Cresterea performantei energetice a cladirii bloc C5″ din str. Alex. Iliescu, nr. 31, municipiul Oltenita, judetul Călărași Vizualizare
153 06/11/2023 Hotarare pentru aprobarea Proiectului tehnic si a devizului general al investitiei actualizat la faza proiect tehnic, cu defalcarea cheltuielior eligibile si neeligibile aferente obiectivului de investitii ,,Cresterea performantei energetice a cladirii bloc C3″ din str. Alex. Iliescu nr. 37-39, municipiul Oltenita, judetul Călărași Vizualizare
152 06/11/2023 Hotarare pentru aprobarea Proiectului tehnic si a Devizului general al investitiei actualizat la faza proiect tehnic, cu defalcarea cheltuielilor eligibile si neeligibile aferente obiectivului de investitii ,,Cresterea performantei energetice a cladirii bloc C2″ din str. Alex. lliescu nr. 41-43, municipiul Oltenita, judetul Călărași Vizualizare
151 06/11/2023 Hotarare pentru aprobarea Proiectului tehnic si a devizului general al investitiei actualizat la faza proiect tehnic, cu defalcarea cheltuielilor eligibile si neeligibile aferente obiectivului de investitii ,,Cresterea performantei energetice a cladirii bloc C1″ din str. Alex. lliescu, nr. 45-47, municipiul Oltenita, judetul Călărași Vizualizare
150 01/11/2023 Hotarare pentru stabilirea unor masuri necesare indeplinirii prevederilor ce revin autoritatilor administratiei publice locale in aplicarea Legii nr.296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung Vizualizare
149 26/10/2023 Hotarare pentru aprobarea Devizului general al investitiei, actualizat la nivel de Proiect tehnic de executie, pentru obiectivul de investitii „lnterventii de eficientizare energetica asupra imobilului Scoala Gimnaziala «Spiru Haret»”din municipiul Oltenita, judetul Călărași Vizualizare
148 26/10/2023 Hotarare pentru aprobarea Devizului general defalcat $i a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare strazi fara fundatie in municipiul Oltenita” Vizualizare
147 26/10/2023 Hotarare privind modificarea Anexei la Hotararea nr. 92/30.07.2019 a Consiliului local al municipiului Oltenita pentru aprobarea Regulamentului de acordare de finantari din bugetul municipiului Oltenita pentru activitati sportive organizate in baza art.18″ 1 din Legea nr. 69/2000 a educatei fizice si sportului Vizualizare
146 26/10/2023 Hotarare privind modificarea Anexei la Hotararea nr. 123/31.08.2023 a Consiliului Local al municipiului Oltenita pentru aprobarea Regulamentului privind parcurile, locurile de joaca, locurile de odihna, gradinile de cartier (scuaruri) aflate pe domeniul public al municipiului Oltenita Vizualizare
145 26/10/2023 Hotarare pentru completarea Anexei nr. 2 la Hotararea nr. 28/31.03.2009 a Consiliului local al municipiului Oltenita, privind i’nscrierea in lista bunurilor ce apartin domeniului public al municipiului Oltenita 􀀖i darea in administrarea operatorului regional al serviciului public de alimentare cu apa 􀀖i canalizare, SC ECOAQUA S.A Calara􀀖i, a unor retele de apa 􀀖i canalizare din municipiul Oltenita Vizualizare
144 26/10/2023 Hotarare pentru aprobarea prelungirii duratei contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public al municipiului Oltenita 􀀫i a modelului actului aditional de prelungire Vizualizare
143 26/10/2023 Hotarare privind rectificarea bugetului local al U.A.T. Municipiul Oltenita pe anul 2023 Vizualizare
142 26/10/2023 Hotarare privind aprobarea executiei bugetului U.A.T. Municipiul Oltenita la data de 30.09.2023 Vizualizare
141 10/10/2023 Hotarare privind rectificarea bugetului local al U.A.T. Municipiul Oltenita pe anul 2023 Vizualizare
140 10/10/2023 Hotarare pentru modificarea art.I din H.C.L. nr.133/20.09.2022 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli finantate de la bugetul local, aferente obiectivului de investitii „Reabilitare sistem de canalizare vechi-municipiul Oltenita” Vizualizare
139 10/10/2023 Hotarare pentru aprobarea Proiectului tehnic, a indicatorilor tehnico-economici initiali si actualizati, si a devizului general initial si actualizat, aferente obiectivului de investitii ” Reabilitare sistem de canalizare vechi-municipiul Oltenita” Vizualizare
124 22/09/2023 Hotarare privind rectificarea bugetului local al U.A.T. Municipiul Oltenița pe anul 2023 Vizualizare
125 22/09/2023 Hotarare privind aprobarea majorării cheltuielilor neeligibile finanțate din bugetul local pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea,Modernizarea si Echiparea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Municipal Oltenița” Vizualizare
126 28/09/2023 Hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ’’înființare centru de colectare prin aport voluntar in municipiul Oltenița ” Vizualizare
127 28/09/2023 Hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a devizului general pentru obiectivul de investiții ’’Construire garaj pentru autobuze electrice” situat in str.Cuza Vodă nr. 169-171,municipiul Oltenița” Vizualizare
128 28/09/2023 Hotarare pentru aprobarea Proiectului tehnic si a devizului general actualizat, faza PT, aferente obiectivului de investiții44 Creșterea performantei energetice a blocului L 1 din b-dul 1 Decembrie nr.92,municipiul Oltenița,județul Calarasi” Vizualizare
129 28/09/2023 Hotarare privind aprobarea prelungirii unor contracte de locatiune pentru locuințe ce aparțin domeniului privat al municipiului Oltenița Vizualizare
130 28/09/2023 Hotarare privind soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri,destinate inchirierii, construite prin Agenția Naționala pentru Locuințe Vizualizare
131 28/09/2023 Hotarare privind transformarea unor posturi din statul de funcții al apararului de specialitate al Primarului municipiului Oltenița si din cel al Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanei Oltenița Vizualizare
132 28/09/2023 Hotarare privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Oltenița in consiliile de administrație ale unităților de invatamant din municipiul Oltenița. Vizualizare
133 28/09/2023 Hotarare privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al Municipiului Oltenița in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii in educație ale unităților de invatamant din Municipiul Oltenița. Vizualizare
134 28/09/2023 Hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ’’Sistem inteligent de managent urban in municipiul Oltenița ” Vizualizare
135 28/09/2023 Hotarare privind rectificarea bugetului local al U.A.T. Municipiul Oltenița pe anul 2023 Vizualizare
136 28/09/2023 Hotarare privind participarea Consiliului local al municipiului Oltenița ,in calitate de coorganizator al acțiunii “Nunta de aur-reinnoirea juramintelor”, Oltenița- octombrie 2023 Vizualizare
137 28/09/2023 Hotarare privind alegerea președintelui de ședința a Consiliului local al municipiului Oltenița pentru perioada octombrie- decembrie 2023 Vizualizare
138 28/09/2023 Hotarare privind exprimarea interesului de inițiere a elaborării unei strategii de dezvoltare teritoriala integrata pentru ZONA ITI DUNAREA TELEORMAN-GIURGIU- CALARASI si asocierea cu Județele Giurgiu, Teleorman si CalarasLprecum si cu unitati administrativ-teritoriale de pe raza celor trei județe, situate langa Dunăre Vizualizare
109 31/08/2023 Hotararea pentru transformarea unor posturi din cadrul statului de funcții al Spitalului municipal Oltenița Vizualizare
110 31/08/2023 Hotarare privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a numărului de personal ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oltenița Vizualizare
111 31/08/2023 Hotarare pentru aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare a Unitatii de Asistenta Medico-Sociala din cadrul Direcției Asistenta Sociala Oltenița Vizualizare
112 31/08/2023 Hotarare pentru stabilirea titularului unui contract de inchiriere locuința din municipiul Oltenița Vizualizare
113 31/08/2023 Hotarare pentru stabilirea titularului unui contract de inchiriere locuința din municipiul Oltenița Vizualizare
114 31/08/2023 Hotarare privind aprobarea prelungirii unor contracte de locatiune pentru locuințe ce aparțin domeniului privat al municipiului Oltenița Vizualizare
115 31/08/2023 Hotarare privind inchirierea prin licitație publica a unui bun imobil- teren,apartinand domeniului privat al municipiului Oltenița, situat in Municipiul Oltenița,str. Macului nr. 1, in suprafața de 131 mp., cu destinația ’’construire anexa” Vizualizare
116 31/08/2023 Hotarare privind inchirierea prin licitație publica a unui bun imobil- teren,apartinand domeniului privat al municipiului Oltenița, situat in Municipiul Oltenița,str. Depozitelor nr.lA in suprafața de 4341 mp., cu destinația ’’construire hala” Vizualizare
117 31/08/2023 Hotarare privind vânzarea către d-1 Băbaru Ionel-Cristian și d-na Băbaru Lenuța a terenului în suprafață de 290.00 mp (288,00 mp. din acte), aparținând domeniului privat al municipiului Oltenița, situat în municipiul Oltenița, str. Zefirului nr.36 ( lot nr.18) Vizualizare
118 31/08/2023 Hotarare privind modificarea H.C.L. nr.3327.03.2022 pentru aprobarea studiului de fezabilitate pentru ” Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014-2020’,a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, si a indicatorilor tehnico-economici pentru Municipiul Oltenița Vizualizare
119 31/08/2023 Hotarare pentru modificarea H.C.L. nr.3431.03.2022 privind aprobarea cofinanțării investițiilor din “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Calarasi și Ialomița, în perioada 2014-2020”, aferente Municipiului Oltenița Vizualizare
120 31/08/2023 Hotarare pentru înlocuirea anexei nr.4 la H.C.L. nr.2023.02.2023 privind aprobarea bugetului S.C. Ecosal Servicii Oltenița S.R.L. pe anul 2023 si estimările pe anii 2024 – 2025 Vizualizare
121 31/08/2023 Hotarare privind neasumarea responsabilității autoritatilor locale ale municipiului Oltenița privind organizarea si derularea procedurilor de atribuire a contractelor sau acordurilor-cadru pentru achiziția produselor si prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative prevăzute de „Programul pentru școli al României in anul școlar 2023-2024” Vizualizare
122 31/08/2023 Hotarare privind rectificarea bugetului local al U.A.T. Municipiul Oltenița pe anul 2023 Vizualizare
123 31/08/2023 Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind parcurile, locurile de joaca, locurile de odihna, grădinile de cartier (scuaruri) aflate pe domeniul public al municipiului Oltenița Vizualizare
108 31/08/2023 Hotararea privind asocierea U.A.T.Municipiul Oltenița,cu U.A.T.Comuna Chirnogi,U.A.T.Comuna Mitreni si U.A.T.Comuna Ulmeni in vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitara ‘‘TRANSPORT METROPOLITAN OLTENIȚA, persoana juridica de drept privat si de utilitate publica Vizualizare
97 20/07/2023 Hotarare pentru înlocuirea anexei la HCL nr. 16528.12.2021, privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne in valoare de 12.550.642 lei si garantarea acestuia cu veniturile proprii ale bugetului local Vizualizare
98 21/07/2023 Hotarare privind modificarea Hotărârii nr. 10128.07.2022 a Consiliului Local al municipiului Oltenița, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, a indicatorilor tehnico – economici inițiali si actualizați si a devizului general initial si actualizat, aferente obiectivului de investiții “Modernizare străzi fara fundație in municipiul Oltenița, județul Calarasi”. Vizualizare
99 21/07/2023 Hotarare pentru modificarea sumelor prevăzute la art. 1 din Hotararea nr. 102/28.07.2022, a Consiliului local al municipiului Oltenița privind aprobarea categoriilor de cheltuieli finanțate de la bugetul local, aferente obiectivului de investiții “Modernizare străzi fara fundație in municipiul Oltenița” Vizualizare
100 21/07/2023 Hotarare pentru rectificarea bugetului local al U.A.T. municipiul Oltenița, pe anul 2023. Vizualizare
101 27/07/2023 Hotarare privind aprobarea execuției bugetului U.A.T. municipiul Oltenița, la data de 30.06.2023 Vizualizare
102 27/07/2023 Hotarare privind schimbul unei locuințe ANL, situata in b-dul 1 Decembrie nr. 26, bl. B5, tronson B, etaj ap. atribuita d-nei Topîrceanu Giorgiana, cu locuința ANL, vacanta, de aceeași categorie, din b-dul 1 Decembrie nr. 26, Bl. B5, tronson B, etaj , ap. Vizualizare
103 27/07/2023 Hotarare privind aprobarea prelungirii termenului unui contract de inchiriere pentru o locuința ce aparține domeniului privat al municipiului Oltenița Vizualizare
104 27/07/2023 Hotarare privind acordarea unui mandat special d-lui Pitoi Ion în vederea exercitării atribuțiilor de reprezentant al municipiului Oltenița în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECOMANAGEMENT SALUBRIS” Vizualizare
105 27/07/2023 Hotarare privind participarea Consiliului local al municipiului Oltenița, in calitate de coorganizator al evenimentului “Festivalul berii”-editia Il-a Vizualizare
106 27/07/2023 Hotarare pentru abrogarea Anexei nr. 3 (grila de salarizare) la Hotărârea nr. 10026.08.2021 a Consiliului local al municipiului Oltenița privind aprobarea organigramei, statului de funcții, numărului de personal și grilei de salarizare ale S.C. ECOSAL SERVICII OLTENIȚA SRL Vizualizare
107 27/07/2023 Hotarare privind premierea unor sportivi ce au obtinut performante deosebite in activitatea sportiva Vizualizare
92 03/07/2023 Hotarare pentru înlocuirea Anexelor nr..2 si 3 la H.C.L.nr.59/05.05.2023 pentru aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție , a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, aferente obiectivului de investiții “ Intervenții de eficientizare energetică asupra imobilului Școala Gimnaziala Mircea Eliade” Vizualizare
93 03/07/2023 Hotarare privind înlocuirea Anexei nr. 3 la H.C.L.nr.60/05.05.2023 pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general aferente obiectivului de investiții „Intervenții de eficientizare energetică asupra imobilului Cinematograf Flacăra” Vizualizare
94 03/07/2023 Hotarare privind înlocuirea Anexelor nr..2 si 3 la H.C.L.nr.61/05.05.2023 pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general aferente obiectivului de investiții ’’Creșterea eficientei energetice a clădirii Clubului Navol” din municipiul Oltenița, județul Călărași Vizualizare
90 03/07/2023 Hotarare pentru înlocuirea Anexei nr.3 la H.C.L.nr.57/05.05.2023 pentru aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție , a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, aferente obiectivului de investiții “ Intervenții de eficientizare energetică asupra imobilului Școala Gimnaziala Alexandru Vlahuță” Vizualizare
91 03/07/2023 Hotarare pentru inlocuirea Anexei nr. 3 la H.C.L.nr.58/05.05.2023 pentru aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție , a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, aferente obiectivului de investiții “ Intervenții de eficientizare energetică asupra imobilului Școala Gimnaziala Spiru Haret Oltenița Vizualizare
85 03/07/2023 Hotarare pentru aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de interventie actualizata, inclusiv indicatorii tehnico-economici actualizați si devizului general actualizat, aferente obiectivului de investiții ’’Creșterea performantei energetice a blocului Sahia 1 scara B si scara C, din b-dul Tineretului nr. 121, municipiul Oltenița,județul Calarasi” Vizualizare
86 03/07/2023 Hotarare pentru înlocuirea Anexelor nr.2 si 3 la H.C.L.nr.29/10.03.2023 pentru aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție , a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, aferenti obiectivului de investiții ’’Creșterea performantei energetice a blocului R, din b-dul Republicii nr.39, municipiul Oltenița,județul Calarasi” Vizualizare
87 03/07/2023 Hotarare pentru înlocuirea Anexelor nr.2 si 3 la H.C.L.nr.25/10.03.2023 pentru aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție , a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, aferente obiectivului de investiții: Creșterea eficientei energetice a clădirilor Liceului Tehnologic “Ion Ghica”,municipiul Oltenita judetul Calarasi Vizualizare
88 03/07/2023 Hotarare privind înlocuirea Anexelor nr..2 si 3 la H.C.L.nr.43/30.03.2023 pentru aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de interventie, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, aferente obiectivului de investiții ’’Reabilitare enegetica sediu primărie” din b-dul Republicii nr.40, municipiul Oltenița,județul Calarasi Vizualizare
89 03/07/2023 Hotarare privind înlocuirea anexelor nr. 2 si 3 la H.C.L. nr..56 / 05.05.2023 pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general aferente obiectivului de investiții ’’Creșterea eficientei energetice a clădirilor C2-C7 ale Spitalului Municipal Oltenița’ Vizualizare
84 03/07/2023 Hotarare pentru înlocuirea Anexelor nr.2 si 3 la H.C.L.nr.26/10.03.2023 pentru aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție , a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, aferenti obiectivului de investiții ’’Creșterea performantei energetice a blocului P il, din str. Al.Iliescu nr.22, municipiul Oltenița,județul Calarasi” Vizualizare
83 03/07/2023 Hotarare pentru inlocuirea Anexelor nr.2 si 3 la H.C.L.nr.27/10.03.2023 pentru aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție , a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, aferenti obiectivului de investiții ’’Creșterea performantei energetice a blocului L 1, din b-dul 1 Decembrie nr.92, municipiul Oltenița,județul Calarasi” Vizualizare
82 03/07/2023 82-Hotarare pentru inlocuirea Anexelor nr.2 si 3 la H.C.L.nr.33/17.03.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de interventie, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general aferente obiectivului de investiții “Creșterea eficientei energetice a clădirii bloc C 1”, din str.Al.Iliescu nr.45-47,municipiul Oltenița Județul Calarasi Vizualizare
96 14/07/2023 Hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere a beneficiarilor serviciilor furnizate de către Căminul pentru Persoane Vârstnice “Sf. Gheorghe” din cadrul Direcției de Asistenta Sociala Oltenița in anul 2023 Vizualizare
95 12/07/2023 Hotarare privind inlocuirea Anexei 2 – indicatori tehnico-economici si a Anexei 3 – devizul general la HCL 62/05.05.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general, aferente obiectivului de investiții „Creșterea eficientei energetice a clădirilor Liceului Tehnologic Oltenița” , din Șoseaua Portului nr. 3, Municipiul Oltenița, Județul Calarasi. Vizualizare
77 29/06/2023 Hotarare pentru aprobarea Procedurii privind participarea persoanelor fizice în cadrul Programului casarea autovehiculelor uzate, derulat de municipiul Oltenița în cofinanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu Vizualizare
78 29/06/2023 Hotarare pentru aprobarea Studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investiție “Infrastructura pentru transport verde-piste pentru biciclete in municipiul Oltenița, județul Calarasi ” Vizualizare
79 29/06/2023 Hotarare pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea nr.52/30.04.2008 a Consiliului local al municipiului Oltenița privind aprobarea/respingerea cererilor de atribuire terenuri din municipiul Oltenița Vizualizare
80 29/06/2023 Hotarare pentru transformarea unor posturi din cadrul statului de funcții al Spitalului municipal Oltenița Vizualizare
81 29/06/2023 Hotarare privind alegerea președintelui de ședința a Consiliului local al municipiului Oltenița pentru perioada iulie- septembrie 2023 Vizualizare
71 25/05/2023 Hotarare pentru atribuirea de denumiri unor străzi din municipiul Oltenița si numerotarea loturilor existente pe acestea Vizualizare
72 25/05/2023 Hotarare privind prelungirea valabilitatii documentației de urbanism “Plan Urbanistic General si a Regulamentului Urbanistic aferent pentru municipiul Oltenița, județul Calarasi” Vizualizare
73 25/05/2023 Hotarare privind aprobarea bugetului total al proiectului “Insule ecologice digitalizate in Municipiul Oltenița” Vizualizare
74 25/05/2023 Hotarare privind aprobarea situațiilor financiare anuale incheiate la data de 31.12.2022 de către S.C. Ecosal Servicii Oltenița S.R.L. Vizualizare
75 25/05/2023 Hotarare pentru inlocuirea anexei la Hotararea nr. 165/28.12.2021 a Consiliului local al municipiului Oltenița privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne in valoare de 12.550.642 lei si garantarea acesteia cu veniturile proprii ale bugetului local Vizualizare
76 25/05/2023 Hotarare privind rectificarea bugetului local al U.A.T. Municipiul Oltenița, pe anul 2023 Vizualizare
64 25/05/2023 Hotarare pentru aprobarea transformării unor posturi din statul de funcții al Direcției Asistenta Sociala Oltenița Vizualizare
65 25/05/2023 Hotarare privind transformarea unor posturi din statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oltenița Vizualizare
66 25/05/2023 Hotarare privind prelungirea contractelor de locatiune ale locuințelor inchiriate tinerilor, construite in regim ANL,din municipiul Oltenița,b-dul 1 Decembrie nr.82,bl.G 40 Vizualizare
67 25/05/2023 Hotarare privind aprobarea prelungirii unor contracte de locatiune pentru locuințe ce aparțin domeniului privat al municipiului Oltenița Vizualizare
68 25/05/2023 Hotarare pentru stabilirea titularului unui contract de inchiriere locuința din municipiul Oltenița Vizualizare
69 25/05/2023 Hotarare pentru stabilirea datelor de identificare a unor bunuri imobile aparținând domeniului public al municipiului Oltenița, situate în municipiul Oltenița, str. Cuza Vodă, nr. 163 și nr. 169-171 Vizualizare
70 25/05/2023 Hotarare privind apartamentarea bunului imobil bloc B5, tronsoanele A+B+C+D aparținând domeniului privat al statului și aflat în administrarea Consiliului local al municipiului Oltenița, situat în municipiul Oltenița, b-dul 1 Decembrie, nr. 26 Vizualizare
63 05/05/2023 Hotarare privind modificarea Hotărârii nr. 43/2023 a Consiliului local al municipiului Olteniţa pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general aferente obiectivului de investiţii Reabilitare energetica sediu primărie din b-dul. Republicii nr.40, municipiul Otenita, jud. Călăraşi Vizualizare
62 05/05/2023 Hotarare pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general aferente obiectivului de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor Liceului Tehnologic Nicolae Bălcescu municipiul Olteniţa” Vizualizare
61 05/05/2023 Hotarare pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general aferente obiectivului de investiţii „Creşterea perfonnanţei energetice a Clubului Navol din municipiul Olteniţa, judeţul Calăraşi” Vizualizare
60 05/05/2023 Hotarare pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general aferente obiectivului de investiţii „Intervenţii de eficientizare energetică asupra imobilului „Cinematograf Flacăra” Vizualizare
59 05/05/2023 Hotarare pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general aferente obiectivului de investiţii „Intervenţii de eficientizare energetică asupra imobilului Şcoala Gimnazială Mircea Eliade” Vizualizare
58 05/05/2023 Hotarare pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general aferente obiectivului de investiţii „Intervenţii de eficientizare energetică asupra imobilului Şcoala Gimnazială Spiru Haret” Vizualizare
57 05/05/2023 Hotarare pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general aferente obiectivului de investiţii „Intervenţii de eficientizare energetică asupra imobilului Şcoala Alexandru Vlahuţă” Vizualizare
56 05/05/2023 Hotarare pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general aferente obiectivului de investiţii „Intervenţii de eficientizare energetică asupra clădirilor C2-C7, aparţinând Spitalului Municipal Olteniţa” Vizualizare
55 27/04/2023 Hotarare privind aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publica pe anul 2023 al Direcţiei Politie locala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Olteniţa Vizualizare
54 27/04/2023 Hotarare pentru modificarea sumelor prevăzute la art. 1 din Hotararea nr. 102/28.07.2022, a Consiliului local al municipiului Oltenita privind aprobarea categoriilor de cheltuieli finantate de la bugetul local, aferente obiectivului de investitii „Modernizare strazi fara fundatie in municipiul Oltenita” Vizualizare
53 27/04/2023 Hotarare privind modificarea Hotărârii nr. 101/28.07.2022 a Consiliului Local al municipiului Oltenita, privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de intervenţie, a indicatorilor tehnico -economici initiali si actualizati si a devizului general initial si actualizat, aferente obiectivului de investitii „Modernizare strazi fara fundatie in municipiul Oltenita, judetul Calarasi” Vizualizare
52 27/04/2023 Hotarare pentru stabilirea cuantumului chiriilor actualizate ce se inscriu in contractele de locatiune pentru locuinte construite in municipiul Oltenita,prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situate in b-dul Tineretului nr 93-103,bloc Sahia II, sc.B si se. C, in b-dul 1 Decembrie nr.82,bloc 040 si in b-dul 1 Decembrie nr.26,bloc B5. Vizualizare
51 27/04/2023 Hotarare privind prelungirea contractelor de locatiune ale locuintelor inchiriate tinerilor, construite in regim ANL,din municipiul Oltenita,b-dul Tineretului nr.93-103,bl.Sahia Il.sc.B, sc.C Vizualizare
50 27/04/2023 Hotarare privind aprobarea bugetului împrumuturilor interne Vizualizare
49 27/04/2023 Hotarare privind acordarea de stimulente financiare medicilor navetişti din Spitalul Municipal Olteniţa şi aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a acestora Vizualizare
48 27/04/2023 Hotarare privind aprobarea executiei bugetului U.A.T. municipiul Oltenita, la data de 31.03.2023 Vizualizare
47 27/04/2023 Hotarare privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local pe anul 2022 Vizualizare
46 20/04/2023 Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al municipiului Oltenita pentru perioada aprilie – iunie 2023 Vizualizare
45 30/03/2023 Hotarare privind acordarea unui mandat special d-lui Milescu Costinel, primar si reprezentant al municipiului Oltenita în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOAQUA” şi în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor societăţii „ECOAQUA S.A.” Vizualizare
44 30/03/2023 Hotarare pentru majorarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale”Administratie” din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oltenita si al serviciilor publice subordonate Consiliului local al municipiului Oltenita Vizualizare
43 30/03/2023 Hotarare pentru aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, aferente obiectivului de investitii „Reabilitare enegetica sediu primarie” din b-dul Republicii nr.40, municipiul Oltenitajudetul Calarasi” Vizualizare
42 30/03/2023 Hotarare privind aprobarea prelungirii unor contracte de locatiune pentru locuinte ce apartin domeniului privat al municipiului Oltenita Vizualizare
41 30/03/2023 Hotarare privind aprobarea Nomenclatorului stradal al U.A.T. Municipiul Oltenita-forma actualizata Vizualizare
40 30/03/2023 Hotarare privind participarea Consiliului local al municipiului Oltenita, in calitate de coorganizator al acţiunii „Zilele localitatii Oltenita – 170 ani” Vizualizare
39 30/03/2023 Hotarare pentru rectificarea bugetului local al UAT municipiul Oltenita, pe anul 2023 Vizualizare
38 17/03/2023 Hotarare privind aprobarea tarifului ce se va practica de către SC lridex Group Salubrizare SRL pe teritoriul U.A.T. Municipiul Olteniţa pentru gestionarea deşeurilor verzi biodegradabile precum şi acordarea unui mandat special d-lui Pitoi Ion, reprezentantul municipiului Oltenita în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOMANAGEMENT SALUBRIS” Vizualizare
37 17/03/2023 Hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii aferenta obiectivului de investitie Modernizare şi Reabilitare Străzi de Interes Local în Municipiul Olteniţa, judetul Calarasi, actualizata. Vizualizare
36 17/03/2023 Hotarare pentru aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, aferente obiectivului de investitii „Cresterea performantei energetice a cladirii bloc C5, din str. Al.Iliescu nr. 31, municipiul Oltenita, judetul Calarasi” Vizualizare
35 17/03/2023 Hotarare pentru aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, aferente obiectivului de investitii „Cresterea performantei energetice a cladirii bloc C3, din str. Al.Iliescu nr. 37-39., municipiul Oltenita, judetul Calarasi” Vizualizare
34 17/03/2023 Hotarare pentru aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, aferente obiectivului de investitii „Cresterea performantei energetice a cladirii bloc C 2, din str. Al.Iliescu nr. 41-43., municipiul Oltenita, judetul Calarasi” Vizualizare
33 17/03/2023 Hotarare pentru aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, aferente obiectivului de investitii „Cresterea performantei energetice a cladirii bloc C 1, din str. Al.Iliescu nr. 45-47., municipiul Oltenita, judetul Calarasi” Vizualizare
32 10/03/2023 Hotarare pentru modificarea sumelor prevăute la art. 1 din Hotararea nr. 102/28.07.2022, a Consiliului local al municipiului Oltenita privind aprobarea categoriilor de cheltuieli finantate de la bugetul local, aferente obiectivului de investitii „Modernizare strazi fara fundatie în municipiul Oltenita” Vizualizare
31 10/03/2023 Hotarare privind modificarea Hotărârii nr. 1 O 1/28.07 .2022 a Consiliului Local al municipiului Oltenita, privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de intervenţie, a indicatorilor tehnico – economici initiali si actualizati si a devizului general initial si actualizat, aferente obiectivului de investitii „Modernizare strazi fara fundatie in municipiul Oltenita, judetul Calarasi”. Vizualizare
30 10/03/2023 Hotarare pentru aprobarea depunerii proiectului „Digitalizarea si dotarea salilor de clasa din unitatile de invatamant „ Vizualizare
29 10/03/2023 Hotarare pentru aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, aferente obiectivului de investitii „Cresterea performantei energetice a blocului R din B-dul Republicii, nr.39, municipiul Oltenita, judetul Calarasi” Vizualizare
28 10/03/2023 Hotarare pentru aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, aferente obiectivului de investitii „Cresterea performantei energetice a blocului Sahia 1 scara B si scara C, din b-dul Tineretului nr.121, municipiul Oltenita, judetul Calarasi” Vizualizare
27 10/03/2023 Hotarare pentru aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, aferente obiectivului de investitii „Cresterea performantei energetice a blocului Ll, din b-dul I Decembrie nr.92, municipiul Oltenita, judetul Calarasi” Vizualizare
26 10/03/2023 Hotarare pentru aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, aferente obiectivului de investitii „Cresterea performantei energetice a blocului P l l, din str. Al.Iliescu nr.22, municipiul Oltenita, judetul Calarasi” Vizualizare
25 10/03/2023 Hotarare pentru aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie , a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, aferenti obiectivului de investitii „Cresterea eficientei energetice a cladirilor Liceului Tehnologic „Ion Ghica”, municipiul Oltenita, judetul Calarasi Vizualizare
17 23/02/2023 Hotarare privind dezlipirea unui bun imobil-teren, apartinand domeniului privat al municipiului Oltenița, situat in intravilanul municipiului Oltenița,b-dul 1 Decembrie nr.26,bloc B5 Vizualizare
18 23/02/2023 Hotarare privind aprobarea prelungirii unui contract de locatiune pentru o locuința ce aparține domeniului privat al municipiului Oltenița Vizualizare
19 23/02/2023 Hotarare privind transformarea unor posturi din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oltenița Vizualizare
20 23/02/2023 Hotarare privind aprobarea bugetului S.C. Ecosal Servicii Oltenița S.R.L. pe anul 2023 si estimările pe anii 2024 – 2025 Vizualizare
21 23/02/2023 Hotarare privind alocarea sumei de 850.000 lei pentru finanțarea programelor sportive ale Asociației Club Sportiv Municipal Oltenița, in anul 2023 Vizualizare
22 23/02/2023 Hotarare privind aprobarea cumpărării imobilului teren în suprafață de 212 mp, situat în Municipiul Oltenița, Tarlaua 117, Parcela 12, Lot 2,număr cadastral 29818, cu destinația “canal evacuare ape pluviale” Vizualizare
23 23/02/2023 Hotarare privind aprobarea tarifelor care se vor practica de către SC Iridex Group Salubrizare SRL pe teritoriul U.A.T. Municipiul Oltenița pentru gestionarea deșeurilor municipale abandonate și a deșeurilor stradale precum și acordarea unui mandat special d-lui Pitoi Ion, reprezentantul municipiului Oltenița în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECOMANAGEMENT SALUBRIS” Vizualizare
24 23/02/2023 Hotarare pentru rectificarea bugetului local al UAT municipiul Oltenița, pe anul 2023 Vizualizare
15 23/02/2023 Hotarare privind aprobarea ’’Programului de acțiuni pentru gospodărirea municipiului Oltenița in anul 2023”. Vizualizare
16 23/02/2023 Hotarare privind dezlipirea unui bun imobil-teren, apartinand domeniului privat al municipiului Oltenița, situat in intravilanul municipiului Oltenița,Tarla 100,parcela 2 Vizualizare
14 15/02/2023 Hotarare privind aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea, Modernizarea si Echiparea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Municipal Oltenita” Vizualizare
13 15/02/2023 Hotarare pentru rectificarea bugetului local al UAT municipiul Oltenita, pe anul 2023 Vizualizare
12 06/02/2023 Hotarare privind constituirea unei comisii speciale de analiză a fundamentării costului mediu lunar de întreţinere a beneficiarilor serviciilor fumizate de către Căminul pentru persoane vârstnice „Sf. Gheorghe” din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Olteniţa, pentru anul 2023 Vizualizare
11 31/01/2023 Hotarare privind trecerea din domeniu privat al UAT Municipiul Oltenita in domeniul public al UAT Municipiul Oltenita a imobilului teren, in suprafata de 1426 mp., situat in intravilanul mun. Oltenita nr. cad 29254 Vizualizare
10 31/01/2023 Hotarare pentru transformarea unor posturi din cadrul statului de funcţii al Spitalului municipal Olteniţa Vizualizare
9 31/01/2023 Hotarare pentru stabilirea titularului unui contract de inchiriere locuinţa din municipiul Oltenita Vizualizare
8 31/01/2023 Hotarare privind utilizarea excedentelor inregistrate la 31.12.2022 de bugetul local si unele institutii publice locale finantate din bugetul local si din venituri proprii Vizualizare
7 31/01/2023 Hotarare privind aprobarea bugetului unitatii administrativ teritoriale municipiul Oltenita, pe anul 2023 si a estimării bugetare pentru anii 2024,2025,2026 Vizualizare
6 31/01/2023 Hotarare pentru aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul UAT-municipiul Oltenita, pentru anul 2023 Vizualizare
5 31/01/2023 Hotarare pentru aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale din municipiul Oltenita în perioada 2023-2028 Vizualizare
4 09/01/2023 Hotarare pentru transformarea unui post din cadrul statului de functii al Spitalului municipal Olteniţa Vizualizare
3 09/01/2023 Hotarare pentru transformarea unui post din statul de functii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Olteniţa Vizualizare
2 09/01/2023 Hotarare pentru modificarea Hotararii nr.51/18.04.2022 a Consiliului local al municipiului Oltenita pentru aprobarea depunerii proiectului „Cresterea eficientei energetice a cladirii Clubului NAVOL „ Vizualizare
1 09/01/2023 Hotarare pentru modificarea Hotararii nr.50/18.04.2022 a Consiliului local al municipiului Oltenita pentru aprobarea depunerii proiectului „Cresterea eficientei energetice a cladirilor C2-C7 ale Spitalului municipal Oltenita „ Vizualizare
Nr. Data Titlu Document