Data Denumire Inițiator Document
28/01/2021 Proiect de Hotarare pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate si finanțate din bugetul UAT-municipiul Oltenița, pentru anul 2021 Milescu Costinel Vizualizare
28/01/2021 Proiect de Hotarare privind transformarea unui post din cadrul Servicului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
28/01/2021 Proiect de Hotarare privind completarea H.C.L. nr.l 1/31.01.2013 privind aprobarea asocierii Municipiului Oltenița, prin Consiliul local al municipiului Oltenița, cu SC Ecosal Servicii Oltenița SRL si S.C. Termourban S.R.L. in vederea infiintarii CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL OLTENIȚA cu disciplinele sportive oină si “Sportul pentru toti” Dragan Cristina Vizualizare
28/01/2021 Proiect de Hotarare privind constituirea comisiei mixte pentru sistematizarea circulației rutiere in municipiul Oltenița si aprobarea regulamentului de funcționare al acesteia Milescu Costinel Vizualizare
28/01/2021 Proiect de Hotarare privind reorganizarea Comisiei de ordine publica a municipiului Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
22/02/2021 Proiect de Hotarare pentru înlocuirea unor membri in comisiile de specialitate ale Consiliului local al municipiului Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
22/02/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea proiectului de buget local pe anul 2021 si a estimărilor pe anii 2022, 2023, 2024 Milescu Costinel Vizualizare
22/02/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea Planului de ordine si siguranța publica pe anul 2021 al Direcției Politie locala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
22/02/2021 Proiect de Hotarare pentru înființarea unor posturi in afara organigramei aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oltenița, pentru functionarea Centrului de vaccinare împotriva COVID-19 ,din municipiul Oltenița, b-dul 22 Decembrie nr.76-incinta Scolii Gimnaziale”Mircea Eliade”-Sala de sport Milescu Costinel Vizualizare
22/02/2021 Proiect de Hotarare pentru aprobarea transformării unui post din cadrul statului de funcții al Direcției Asistenta Sociala Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
22/02/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea constituirii Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism a municipiului Oltenița si a regulamentului de funcționare a acesteia Milescu Costinel Vizualizare
22/02/2021 Proiect de Hotarare privind atribuirea de denumiri unor strazi din municipiul Oltenita si numerotarea loturilor existente pe acestea Milescu Costinel Vizualizare
22/02/2021 Proiect de Hotarare privind pentru stabilirea datelor de identificare a unor străzi din municipiul Oltenița si trotuarelor aferente acestora Milescu Costinel Vizualizare
29/06/2021 Proiect de Hotarare privind transformarea unor posturi din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
29/03/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea depunerii proiectului ’’Green Oltenița -Elaborarea planurilor de atenuare si adaptare la schimbările climatice in Municipiul Oltenița” Milescu Costinel Vizualizare
29/03/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C.Ecosal Servicii Oltenița S.R.L. pe anul 2021 Milescu Costinel Vizualizare
29/03/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea prelungirii unor contracte de locatiune pentru locuinte ce apartin domenilului privat al municipiului Oltenita Milescu Costinel Vizualizare
29/03/2021 Proiect de Hotarare privind dezlipirea unui bun imobil apartinand domeniului privat al Municipiuluiui Oltenița, situat in intravilanul municipiului Oltenița, Intrarea Calarasi nr.18 E numar cadastral 24964 Milescu Costinel Vizualizare
29/03/2021 Proiect de Hotarare privind dezlipirea unui bun imobil-teren-in suprafața de 13396,oo mp, apartinand domeniului privat al municipiului Oltenița,situat in intravilanul municipiului Oltenița, Intrarea Calarasi nr.18 E Milescu Costinel Vizualizare
29/03/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea infiintarii de către SC Intens SRL Oltenița, in municipiul Oltenița, b-dul 1 Decembrie nr.35, a unei autogari, ca activitate conexa a transportului public prin curse regulate Milescu Costinel Vizualizare
29/03/2021 Proiect de Hotarare privind solicitarea adresata Ministrului Educației si Cercetării, pentru emiterea avizului conform, in vederea schimbării destinației unui bun imobil(teren+constructii), apartinand domeniului public al municipiului Oltenița, situat in municipiul Oltenița, str.Razboieni nr. 7, aflat in administrarea Scolii Gimnaziale “Mircea Eliade” Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
29/03/2021 Proiect de Hotarare privind solicitarea adresata Ministrului Educației si Cercetării, pentru emiterea avizului conform, in vederea schimbării destinației unui bun imobil(constructie), apartinand domeniului public al municipiului Oltenița, situat in municipiul Oltenița, str.Argeșului nr. 12, aflat in administrarea Scolii Gimnaziale “Prof.Lucian Pavel” Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
29/03/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea funcționarii Serviciului Public Căminul pentru Persoane Varstnice”Sfantul Gheorghe” Oltenița si Serviciului Public Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Oltenița ca unitati de asistenta sociala,fara personalitate juridica,in cadrul Direcției Asistenta Sociala Oltenița, din subordinea Consiliului local al municipiului Oltenița. Oltenita Milescu Costinel Vizualizare
29/03/2021 Proiect de Hotarare privind inchirierea prin licitație publica a 4 loturi terenuri agricole, apartinand municipiului Oltenita Milescu Costinel Vizualizare
29/03/2021 Proiect de Hotarare pentru desemnarea a 2 consilieri locali care sa faca parte din comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului general al municipiului Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
29/03/2021 Proiect de Hotarare privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al municipiului Oltenița, pentru perioada aprilie – iunie 2021. Milescu Costinel Vizualizare
27/05/2021 Proiect de Hotarare privind dezlipirea unui bun imobil-teren, in suprafața de 1.603 mp apartinand domeniului privat al municipiului Oltenița,situat in intravilanul municipiului Oltenița, soseaua Portului nr. 34 A Milescu Costinel Vizualizare
27/05/2021 Proiect de Hotarare privind trecerea unui teren, in suprafața de 400 mp. .situat in intravilanul municipiului Oltenița, soseaua Portului nr. 34 A, din domeniul privat al municipiului Oltenița, in domeniul public al acestuia Milescu Costinel Vizualizare
27/05/2021 Proiect de Hotarare privind rectificarea bugetului local al unității administrativ-teritoriale Municipiul Oltenița, pe anul 2021 Milescu Costinel Vizualizare
27/05/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea execuției bugetului local la data de 31.03.2021privind aprobarea execuției bugetului local la data de 31.03.2021 Milescu Costinel Vizualizare
27/05/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12.2020 de către S.C. Ecosal Servicii Oltenița S.R.L. Milescu Costinel Vizualizare
27/05/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea prelungirii unor contracte de locatiune pentru locuințe ce aparțin domeniului privat al municipiului Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
27/05/2021 Proiect de Hotarare privind prelungirea contractelor de locatiune ale locuințelor închiriate tinerilor,, construite in regim A.N.L..din blocul G40, situat in municipiul Oltenița,b-dul 1 Decembrie nr.82 Milescu Costinel Vizualizare
27/05/2021 Proiect de Hotarare privind punerea la dispoziția proiectului “Watman-Sistem informational pentru managementul integrat al apelor -etapa II”, dezvoltat de Administrația Naționala “Apele Romane’’si darea in administrare către aceasta, pe toata durata de existenta a investiției, a spațiului de amplasare a 3 sirene , pe construcții proprietate publica a municipiului Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
27/05/2021 Proiect de Hotarare privind punerea la dispoziția “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata pentru aria de operare a Operatorului Regional in județele Calarasi si Ialomița in perioada 2014-2020”, a terenurilor pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia Milescu Costinel Vizualizare
27/05/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – construire “Bazin didactic de înot”, “Centru Cultural”, Sala dc sport cu tribuna de 180 locuri” si a Regulamentului local de urbanism aferent, pentru terenul situat in municipiul Oltenița, tarla 121/1, parcela 1, lotul 2, nr. Cadastral 29090 Milescu Costinel Vizualizare
27/05/2021 Proiect de Hotarare privind dezlipirea unui bun imobil-teren in suprafata de 15653 mp apartinand domeniului privat al municipiului Oltenița, situat in intravilanul municipiului Oltenița, Tarlaua 121/1,parcela 1,lotul nr.2 Milescu Costinel Vizualizare
27/05/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea ’’Programului unitar de combatere a vectorilor, prin dezinsectie, in municipiul Oltenița, pe anul 2021” Milescu Costinel Vizualizare
27/05/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea indicatorilor tchnico-economici (actualizați), a devizului general (actualizat) și a cofinanțării din bugetul local, pentru obiectivul de investiții “Extindere rețea de canalizare în zona nord și sud a orașului Oltenița, județul Călărași Milescu Costinel Vizualizare
27/05/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat ce se va incheia între Consiliul Județean Calarasi, U.A.T. Municipiul Calarasi și U.A.T. Municipiul Oltenița,pentru pregătirea si implementarea Programului ‘’South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme” Milescu Costinel Vizualizare
27/05/2021 Proiect de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea nr. 108/26.11.2020 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al muncipiului Oltenița in consiliile de administrație ale unităților de invatamant din municipiul Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
27/05/2021 Proiect de Hotarare pentru înlocuirea anexei la Hotararea nr.39/22.04,2021 a Consiliului local al municipiului Oltenița privind stabilirea cuantumului chiriilor actualizate ce se înscriu in contractele de locatiune pentru locuințe construite in municipiul Oltenița,prin Agenția Naționala pentru Locuințe, situate in b-dul Tineretului nr. 93-103,bloc Sahia II, sc.B si sc. C,in b-dul 1 Decembrie nr.82.bloc G40 si in b-dul 1 Decembrie nr.26,bloc B5. Milescu Costinel Vizualizare
27/05/2021 Proiect de Hotarare pentru constatarea încetării de drept a mandatului dc consilier local a d-lui Cotea Gabriel precum si vacantarea locului de consilier local Milescu Costinel Vizualizare
26/09/2022 Proiect de hotarare privind organizarea evenimentului „Nunta de Aur – reinnoirea juramintelor 2022” Milescu Costinel Vizualizare
26/09/2022 Proiect de hotarare pentru acordarea unui mandat special dlui Pitoi Ion în vederea exercitării atribuţiilor de reprezentant al municipiului Oltenita în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOMANAGEMENT SALUBRIS” Milescu Costinel Vizualizare
20/09/2022 Proiect de hotarare pentru aprobarea depunerii proiectului „Insule ecologice digitalizate in municipiul Oltenita” Milescu Costinel Vizualizare
20/09/2022 Proiect de hotarare pentru aprobarea depunerii proiectului „Infiintare centru de colectare prin aport voluntar in municipiul Oltenita” Milescu Costinel Vizualizare
20/09/2022 Proiect de hotarare pentru aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie indicatori tehnico-economici initiali si actualizati si devizul general initial si actualizat, aferente obiectivului de investitii „Reabilitare sistem de canalizare vechi – municipiul Oltenita” Milescu Costinel Vizualizare
20/09/2022 Proiect de hotarare pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli finantate de la bugetul local aferente obiectivului de investitii „Reabilitare sistem de canalizare vechi – municipiul Oltenita” Milescu Costinel Vizualizare
15/09/2022 Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor, taxelor speciale si a taxelor locale aplicabile in municipiul Oltenita in anul fiscal 2023 Milescu Costinel Vizualizare
15/09/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de gospodărire, întreţinere, curăţenie şi estetică în municipiul Olteniţa Milescu Costinel Vizualizare
15/09/2022 Proiect de hotarare pentru stabilirea datelor de identificare a unor străzi din municipiul Oltenita si trotuarelor aferente acestora Milescu Costinel Vizualizare
15/09/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii unui contract de locatiune pentru o locuinţa ce aparţine domeniului privat al municipiului Oltenita Milescu Costinel Vizualizare
15/09/2022 Proiect de hotarare pentru completarea obiectului de activitate al S.C. Ecosal Servicii Oltenita S.R.L. Milescu Costinel Vizualizare
15/09/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Acţiune privind Incluziunea minoritatii rome Milescu Costinel Vizualizare
15/09/2022 Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţa a Consiliului local al municipiului Oltenita pentru perioada octombrie-decembrie 2022 Milescu Costinel Vizualizare
15/09/2022 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al U.A.T. Municipiul Oltenita pe anul 2022 Milescu Costinel Vizualizare
15/09/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui apartment din fondul locativ de stat situat in municipiul Oltenita, bdul Marasesti, nr 12, bloc Z24, scara A, catre d-l Enache Marian, titular al contractului de inchiriere nr. 11591/11.07.2006 Milescu Costinel Vizualizare
15/09/2022 Proiect de hotarare pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Inspectoratul de Politie al Judetului Calarasi si Municipiul Oltenita privind mentinerea climatului de siguranta publica, apararea proprietatii publice si private pe raza municipiului Oltenita Milescu Costinel Vizualizare
15/09/2022 Proiect de hotarare privind schimbarea destinatiei unei locuinte ce apartine domeniului privat al municipiului Oltenita Milescu Costinel Vizualizare
31/08/2022 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al U.A.T. Municipiul Oltenita pe anul 2022 Milescu Costinel Vizualizare
23/08/2022 Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Caminului pentru persoane varstnice „Sf. Gheorghe” din cadrul Directiei Asistenta Sociala Oltenita Milescu Costinel Vizualizare
23/08/2022 Proiect de hotarare privind incheierea prin licitatie publica a unor bunuri imobile (4 spatii), situate in municipiul Oltenita, str. Spiru Haret nr.1 (incinta Gradinitei nr. 2), proprietare publica a municipiului Oltenita, administrate de Scoala Gimnaziala „Mircea Eliade” Oltenita, cu destinatia spatii depozitare Milescu Costinel Vizualizare
23/08/2022 Proiect de hotarare privind incheierea prin licitatie publica a doua bunuri imobile (terenuri), situate in municipiul Oltenita, str. Spiru Haret nr.1 (incinta Gradinitei nr. 2), proprietare publica a municipiului Oltenita, administrate de Scoala Gimnaziala „Mircea Eliade” Oltenita, cu destinatia construire garaje Milescu Costinel Vizualizare
29/06/2021 Proiect de Hotarare pentru stabilirea titularului unui contract de inchiriere locuința din municipiul Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
29/06/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea prelungirii unor contracte de locatiune pentru locuinte ce aparțin domeniului privat al municipiului Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
29/06/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea vanzarii unui apartament din fondul locativ de stat, situat in municipiul Oltenița, str.Alexandru Iliescu nr.45-47, bloc Cl,sc.A, x ,catre d-na Sandu Niculina, titulara contractului de inchiriere nr.21671/2008 Milescu Costinel Vizualizare
29/06/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea vanzarii unui apartament din fondul locativ de stat, situat in municipiul Oltenița, str.Alexandru Iliescu nr.45-47, bloc C2,sc.A, ,către d-na Diman Chiruta, titulara contractului de inchiriere nr. 18082/2006 Milescu Costinel Vizualizare
29/06/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea Protocolului de predare – primire a imobilelor Cinematograf “Flacăra” și Grădina de vară “Flacăra”, încheiat între Municipiul Oltenița și R.A.D.E.F. “ROMÂNIAFILM”privind aprobarea Protocolului de predare – primire a imobilelor Cinematograf “Flacăra” și Grădina de vară “Flacăra”, încheiat între Municipiul Oltenița și R.A.D.E.F. “ROMÂNIAFILM” Milescu Costinel Vizualizare
29/06/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea Proiectului Tehnic(inclusiv Devizul general faza Proiect Tehnic) pentru obiectivul de investiții “Reabilitare,modernizare, extindere(prin desființare corpuri anexa C2,C3 si C4) si dotare Școala Gimnaziala “Prof.Lucian Pavel”,municipiul Oltenița, județul Calarasi” Milescu Costinel Vizualizare
29/06/2021 Proiect de Hotarare Privind aprobarea Planului de mobilitate urbana durabila al MunicipiuluiOltenita pentru perioada 2021 – 2027 Milescu Costinel Vizualizare
29/06/2021 Proiect de Hotarare pentru completarea H.C.L. nr. 106/26.11.2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor ce se vor aplica in anul 2021 in municipiul Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
29/06/2021 Proiect de Hotarare pentru modificarea art.l al H.C.L.nr.71/31.05.2021, privind modificarea/completarea H.C.L nr.l 1/ 31. 01.2013 privind aprobarea asocierii Municipiului Oltenița, prin Consiliul local al municipiului Oltenița, cu SC Ecosal Servicii Oltenița SRL si S.C. Termourban S.R.L. in vederea infiintarii CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL OLTENIȚA Milescu Costinel Vizualizare
29/06/2021 Proiect de Hotarare privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al municipiului Oltenița, pentru perioada iulie – septembrie 2021. Milescu Costinel Vizualizare
29/06/2021 Proiect de Hotarare pentru aprobarea depunerii proiectului “Integritatea de la A la Z”, in parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne – Direcția Generala Anticoruptie, in cadrul cererii de proiecte POCA/924/2/2 (CP 15/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate), precum și aprobarea bugetului proiectului. Milescu Costinel Vizualizare
29/06/2021 Proiect de Hotarare pentru modificarea art.l, alin.(8) si (9 ) din Hotararea nr.23/27.02.2014 a Consiliului local al municipiului Oltenița privind stabilirea unor masuri pentru gestionarea câinilor fara stapan din municipiul Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
29/07/2021 Proiect de Hotarare pentru înlocuirea unui membru in Comisia pentru invatamant,cultura, sanatate, protecție sociala,activitate sportiva si agrement a Consiliului local al municipiului Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
29/07/2021 Proiect de Hotarare pentru completarea art.l din Hotararea nr.66/31.05.2018 a Consiliului local al municipiului Oltenița privind aprobarea tarifelor de inchiriere a sălilor de sport administrate de instituții de invatamant din municipiul Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
29/07/2021 Proiect de Hotarare pentru stabilirea titularului unui contract de inchiriere locuința din municipiul Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
29/07/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea prelungirii unor contracte de locatiune pentru locuinte ce aparțin domeniului privat al municipiului Oltenita Milescu Costinel Vizualizare
29/07/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ’’Construire locuința parter” si a Regulamentului local de urbanism aferent,pentru terenul in suprafața 500 mp., situat in intravilanul municipiului Oltenița, tarlaua 117,parcela 2, lotul 1, număr cadastral 29009 Milescu Costinel Vizualizare
29/07/2021 Proiect de Hotarare pentru aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție “ Modernizare si reabilitare străzi de interes local in municipiul Oltenița,județul Calarasi” Milescu Costinel Vizualizare
29/07/2021 Proiect de Hotarare privind trecerea unor bunuri apartinand municipiului Oltenița, din administrarea S.C.Termourban S.R.L.Oltenița , in administrarea Consiliului local al municipiului Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
29/07/2021 Proiect de Hotarare privind trecerea din domeniul public al municipiului Oltenița, in domeniul privat al acestuia, a unor bunuri proprietate a municipiului Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
29/07/2021 Proiect de Hotarare privind premierea unei absolvente a Colegiului NationaL’Neagoe Basarab” Oltenița, pentru obținerea mediei 10 la examenul national de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2021 Milescu Costinel Vizualizare
29/07/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea execuției bugetului local la data de 30.06.2021 Milescu Costinel Vizualizare
29/07/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea conditiilor d exercitare a dreptului de acces pe proprietățile Municipiului Oltenița in vederea instalării, intretinerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructura necesare susținerii acestora, a modului de utilizare partajata a elementelor de infrastructura , precum si masurile privind construirea de rețele noi de comunicații electronice. Milescu Costinel Vizualizare
03/06/2022 Proiect de Hotarare privind rectificarea bugetului local al unității administrativ-teritoriale Municipiul Oltenița, pe anul 2021 Milescu Costinel Vizualizare
02/09/2021 Proiect de Hotarare privind transformarea unor posturi din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
30/09/2021 Proiect de Hotarare pentru aprobarea cererii de finanțare aferenta proiectului „MODERNIZARE SI REABILITARE STRĂZI DE INTERES LOCAL IN MUNICIPIUL OLTENIȚA” si a devizului general estimativ al acestuia. Milescu Costinel Vizualizare
30/09/2021 Proiect de Hotarare pentru completarea anexei nr. 1 la Hotararea nr. 105/02.09.2021 a Consiliului local al municipiului Oltenița privind aprobarea indicatorilor- tehnico economici,a bugetului total si a cererii de finanțare actualizata, ale proiectului„CONSOLIDAREA CAPACITATII UNITĂȚILOR DE INVATAMANT DE LA NIVELUL MUNICIPIULUI OLTENIȚA IN VEDEREA GESTIONARII SITUAȚIEI DE PANDEMIE GENERATA DE VIRUSUL SARS-COV-2” Milescu Costinel Vizualizare
30/09/2021 Proiect de Hotarare privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Oltenița in consiliile de administrație ale unităților de invatamant din municipiul Oltenița. Milescu Costinel Vizualizare
30/09/2021 Proiect de Hotarare privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Oltenița, in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii in educație ale unităților de invatamant din Municipiul Oltenița. Milescu Costinel Vizualizare
30/09/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea prelungirii unor contracte de locatiune pentru locuințe ce aparțin domeniului privat al municipiului Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
30/09/2021 Proiect de Hotarare privind vanzarea către d-1 Dumitru Iancu si d-na Ana Stefan, a unui teren apartinand domeniului privat al municipiului Oltenița, in suprafața de 267 mp, situat in municipiul Oltenița,str.Progresului nr.2A Milescu Costinel Vizualizare
30/09/2021 Proiect de Hotarare privind vanzarea prin licitație publica a bunului imobil- teren- apartinand domeniului privat al municipiului Oltenița,in suprafața de 114 mp., situat in municipiul Oltenița, str.Barierei nr.1 A Milescu Costinel Vizualizare
30/09/2021 Proiect de Hotarare privind închirierea prin licitație publica a trei bunuri imobile- terenuri,apartinand domeniului privat al municipiului Oltenița, situate in Municipiul Oltenița, b-dul Marasesti nr.24A,24B si 26E, cu destinația spatii comerciale Milescu Costinel Vizualizare
30/09/2021 Proiect de Hotarare privind rectificarea bugetului local al U.A.T. Municipiul Oltenița, pe anul 2021 Milescu Costinel Vizualizare
30/09/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “ Construire rețea locala de date in cadrul Primăriei municipiului Oltenița ” Milescu Costinel Vizualizare
30/09/2021 Proiect de Hotarare pentru completarea listei bunurilor transmise S.C. Ecosal Servicii Oltenița S.R.L, pentru desfasurarea corespunzătoare a activitatilor de salubrizare si deszăpezire in municipiul Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
30/09/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire “Hala Producție depozitare si birouri” si a Regulamentului local de urbanism aferent, pentru terenul situat in municipiul Oltenița, Județul Calarasi, bdul. 22 Decembrie nr 3T, nr. Cadastral 28801 Milescu Costinel Vizualizare
30/09/2021 Proiect de Hotarare Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – In vederea stabilirii destinatiei ZONA INDUSTRIALA si a Regulamentului local de urbanism aferent, pentru terenul situat in municipiul Oltenița, Județul Calarasi, Sos Calarasi, Km 4, nr. Cadastral 20542 Milescu Costinel Vizualizare
30/09/2021 Proiect de Hotarare privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al municipiului Oltenița, pentru perioada octombrie – decembrie 2021. Milescu Costinel Vizualizare
15/10/2021 Proiect de Hotarare privind rectificarea bugetului local al U.A.T. Municipiul Oltenița, pe anul 2021 Milescu Costinel Vizualizare
15/10/2021 Proiect de Hotarare privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administratiei prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip-”CONSTRUIRE CRESA MARE, MUNICIPIUL OLTENITA,JUDEȚUL CALARASI”, bransare utilitati Milescu Costinel Vizualizare
15/10/2021 Proiect de Hotarare privind preluarea de către municipiul Oltenița si inscrierea in domeniul privat al acestuia, a terenurilor neatribuite,ramase la dispoziția Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
15/10/2021 Proiect de Hotarare pentru stabilirea datelor de identificare a unor străzi din municipiul Oltenița si trotuarelor aferente acestora Milescu Costinel Vizualizare
15/10/2021 Proiect de Hotarare privind darea în administrare către S.C. Ecosal Servicii Oltenița S.R.L., a unui teren aparținând domeniului public al municipiului Oltenița, in suprafața de 1414 mp., situat în municipiul Oltenița, Bd. Tineretului, nr. 159-161 Milescu Costinel Vizualizare
28/09/2022 Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul privat al UAT municipiul Oltenita in domeniul public al UAT municipiul Oltenita a imobilului compus din teren intravilan curţi constructii in suprafaţa de 806 mp si constructia Cl-constructii administrative si social culturale in suprafaţa constuita de 806 mp situat in intravilanul municipiului Oltenita str Argeşului, nr. 74-76, judeţul Calarasi Milescu Costinel Vizualizare
28/09/2022 Proiect de hotarare pentru rectificarea bugetului local al UAT Oltenita, pe anul 2022 Milescu Costinel Vizualizare
28/09/2022 Proiect de hotarare privind inlocuirea Anexei nr. 2 şi Anexei nr. 4 la Hotararea nr. 101/28.07.2022 a Consiliului Local al municipiului Oltenita, privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a indicatorilor tehnico – economici iniţiali si actualizati si a devizului general al obiectivului de investitii iniţial si actualizat, aferent obiectivului de investitii “Modernizare străzi fara fundaţie in municipiul Oltenita” Milescu Costinel Vizualizare
28/09/2022 Proiect de hotarare pentru modificarea Art. 1 din Hotararea nr. 102/28.07.2022, a Consiliului local al municipiului Oltenita. privind aprobarea categoriilor de cheltuieli finantate de la bugetul local, aferente obiectivului de investitii “Modernizare străzi fara fundaţie in municipiul Oltenita Milescu Costinel Vizualizare
15/10/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții “Modernizare străzi fara fundație in municipiul Oltenița, județul Călărași” Milescu Costinel Vizualizare
23/08/2022 Proiect de hotarare pentru stabilirea unui contract de inchiriere locuinta din municipiul Oltenita Milescu Costinel Vizualizare
27/10/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea execuției bugetului local la data de 30.09.2021 Milescu Costinel Vizualizare
23/08/2022 Proiect de hotarare pentru inlocuirea anexei la Hotararea nr.39/31.03.2022 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind aprobarea depunerii proiectului “Creşterea performantei energetice a blocului Sahia I,scara B si scara C, din b-dul Tineretului nr.121, municipiul Oltenita, judeţul Calarasi ” Milescu Costinel Vizualizare
23/08/2022 Proiect de hotarare pentru inlocuirea anexei la Hotararea nr.41/31.03.2022 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind aprobarea depunerii proiectului “Creşterea performantei energetice a blocului LI, din b-dul 1 Decembrie nr.92 , municipiul Oltenita, judeţul Calarasi ” Milescu Costinel Vizualizare
23/08/2022 Proiect de hotarare pentru inlocuirea anexei la Hotararea nr.42/31.03.2022 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind aprobarea depunerii proiectului “Creşterea performantei energetice a blocului R, din b-dul Republicii nr.37-39 , municipiul Oltenita, judeţul Calarasi ” Milescu Costinel Vizualizare
23/08/2022 Proiect de hotarare pentru inlocuirea anexei la Hotararea nr.48/18.04.2022 a Consiliului local al municipiului Oltenita Oltenita privind aprobarea depunerii proiectului“Cresterea eficientei energetice a blocului C2 Milescu Costinel Vizualizare
23/08/2022 Proiect de hotarare pentru inlocuirea anexei la Hotararea nr.45/08.04.2022 a Consiliului local al municipiului Oltenita Oltenita privind aprobarea depunerii proiectului“Cresterea eficientei energetice a blocului C1 Milescu Costinel Vizualizare
23/08/2022 Proiect de hotarare pentru inlocuirea anexei la Hotararea nr.49/18.04.2022 a Consiliului local al municipiului Oltenita Oltenita privind aprobarea depunerii proiectului“Cresterea eficientei energetice a blocului C3 Milescu Costinel Vizualizare
23/08/2022 Proiect de Hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Oltenita pe anul 2022 Milescu Costinel Vizualizare
27/10/2021 Proiect de Hotarare privind rectificarea bugetului local al U.A.T. Municipiul Oltenita pe anul 2021 Milescu Costinel Vizualizare
18/08/2022 Proiect de hotarare pentru inlocuirea anexei la Hotararea nr.36/31.03.2022 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind aprobarea depunerii proiectului “REABILTARE ENERGETICA SEDIU PRIMĂRIE” Milescu Costinel Vizualizare
18/08/2022 roiect de hotarare pentru inlocuirea anexei la Hotararea nr.38/31.03.2022 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind aprobarea depunerii proiectului “Creşterea eficientei energetice a clădirilor Liceului Tehnologic « Ion Ghica », municipiul Oltenita, judeţul Calarasi ” Milescu Costinel Vizualizare
27/10/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea prelungirii unui contract de locatiune pentru o locuinta ce aparține domeniului privat al municipiului Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
18/08/2022 Proiect de hotarare pentru inlocuirea anexei la Hotararea nr.43/31.03.2022 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind aprobarea depunerii proiectului “Creşterea eficientei energetice a blocului P 11, din str.Al.Iliescu nr.22, municipiul Oltenita, judeţul Calarasi ” Milescu Costinel Vizualizare
27/10/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea cumpărării imobilului teren, situat pe teritoriul administrativ al municipiul Oltenita, in suprafața de 738 mp, în scopul extinderii rețelei de străzi din municipiul Oltenita. Milescu Costinel Vizualizare
27/10/2021 Proiect de Hotarare privind vanzarea către C.M.I. Dr.Secatureanu Vica, a unui teren apartinand domeniului privat al municipiului Oltenița, in suprafața de 1093 mp, situat in municipiul Oltenița,b-dul 22 Decembrie nr. 115 Milescu Costinel Vizualizare
18/08/2022 Proiect de hotarare pentru inlocuirea anexei la Hotararea nr.47/08.04.2022 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind aprobarea depunerii proiectului “Creşterea eficientei energetice a cladirii bloc C5″ Milescu Costinel Vizualizare
28/10/2021 Proiect de Hotarare pentru aprobarea cererii de finanțare aferenta proiectului ’’REABILITARE SISTEM DE CANALIZARE VECHI- MUNICIPIUL OLTENIȚA” si a devizului general estimativ al acestuia. Milescu Costinel Vizualizare
02/08/2022 Proiect de hotarare pentru rectificarea bugetului local al UAT municipiul Oltenita pe anul 2022 Milescu Costinel Vizualizare
28/07/2022 Proiect de hotarare pentru aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie, a indicatorilor tehnico-economici initiali si actualizati si a devizului general initial si actualizat, aferent obiectivului de investitii „Modernizare strazi fara fundatie in municipiul Oltenita” Milescu Costinel Vizualizare
28/07/2022 Proiect de hotarare pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli finantate de la bugetul local aferente obiectivului de investitii ”Modernizare strazi fara fundatie in municipiul Oltenita Milescu Costinel Vizualizare
21/07/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii ‘’Amenajarea Parcului Turistic Argeş’’ Milescu Costinel Vizualizare
18/11/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea participării la Programul privind creșterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei în clădirile publice pentru obiectivul de investiții „INTERVENȚII DE EFICIENTIZARE ENERGETICA ASUPRA IMOBILULUI ȘCOALA GIMNAZIALA ALEXANDRU VLAHUTA” OLTENITA Milescu Costinel Vizualizare
21/07/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui imobil – apartament – apartinand proprietatii private a statului construit prin ANL, situat in municipiul Oltenita. b-dul. Tineretului nr. 93-103, bloc Sahia II, sc.B. către dl. Ispas Gabriel – Daniel, titular al contractului de inchiriere nr. 19482/2021 Milescu Costinel Vizualizare
21/07/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui imobil – apartament – apartinand proprietatii private a statului construit prin ANL, situat in municipiul Oltenita. b-dul. 1 Decembrie nr. 82, bloc G 40, sc.A. către dl. Baltos Vasile-Adrian. titular al contractului de inchiriere nr. 12735/2019 Milescu Costinel Vizualizare
21/07/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui imobil – apartament din fondul locativ de stat, situat in municipiul Oltenita, b-dul.Republicii nr. 20-22, bloc F 4, sc.A, către dna Costea Fanica, titular al contractului de inchiriere nr. 14324/2007 Milescu Costinel Vizualizare
21/07/2022 Proiect de hotarare pentru stabilirea locaţiei in care vor fi amplasate temporar tarabe pentru comercializarea de produse agroalimentare Milescu Costinel Vizualizare
21/07/2022 Proiect de hotarare pentru stabilirea perioadei in care se efectueaza activitatea de inventariere a domeniului public si privat al municipiului Oltenita precum si a datei pana la care se face publicarea pe pagina de internet a institutiei Milescu Costinel Vizualizare
21/07/2022 Proiect de hotarare pentru aprobarea “Regulamentului privind organizarea si executarea serviciului de transport in regim de taxi in municipiul Oltenita’’ Milescu Costinel Vizualizare
21/07/2022 Proiect de hotarare pentru aprobarea execuţiei bugetului U.A.T. Municipiul Otenita. la data de 30.06.2022 Milescu Costinel Vizualizare
18/11/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea participării la Programul privind creșterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei în clădirile publice pentru obiectivul de investiții „INTERVENȚII DE EFICIENTIZARE ENERGETICA ASUPRA IMOBILULUI ȘCOALA GIMNAZIALA SPIRU HARET” OLTENIȚA Milescu Costinel Vizualizare
21/07/2022 AMENDAMENT la Proiectul de Hotarare privind aprobarea „Regulamentului privind organizarea si executarea serviciului de transport in regim de taxi in municipiul Oltenita” – Amendament formulat de: Coman Lenuta, Buzoianu Marius, Pitoi lon, Popa Cristina lulica, Munteanu Alina Luisa si Pironea Viorel (consilieri locali) Coman Lenuta, Buzoianu Marius, Pitoi Ion, Popa Cristina-Iulica, Munteanu Alina-Luisa, Pironea Viorel Vizualizare
21/07/2022 Proiect de hotarare pentru aprobarea devizului general (actualizat ) si a indicatorilor tehnico-ecomomici (actualizati) pentru obiectivul de investitie”Construire si dotare corp Spital Oltenita, str.Argesului nr.134,Municipiul Oltenita, Judetul Calarasi” Milescu Costinel Vizualizare
21/07/2022 Proiect de hotarare privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, prin Compania Nationala de Investitii „C.N .I.” S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii „Construire si dotare corp Spital Oltenita,str.Argesului nr.134, Municipiul Oltenita, Judetul Calarasi” Milescu Costinel Vizualizare
18/11/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea participării la Programul privind creșterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei în clădirile publice pentru obiectivul de investiții „INTERVENȚII DE EFICIENTIZARE ENERGETICA ASUPRA IMOBILULUI ȘCOALA GIMNAZIALA MIRCEA ELIADE” OLTENITA OLTENIȚA Milescu Costinel Vizualizare
21/07/2022 Hotarare prind rectificarea bugetului local al U.A.T. Municipiul Oltenita pe anul 2022 Milescu Costinel Vizualizare
18/11/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea participării la Programul privind creșterea eficienței energetice și-gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice pentru obiectivul de investiții „INTERVENȚII DE EFICIENTIZARE ENERGETICA ASUPRA IMOBILULUI CINEMATOGRAF FLACARA” OLTENIȚA Milescu Costinel Vizualizare
08/07/2022 Proiect de hotarare Privind aprobarea depunerii proiectului „CRESA MICA PENTRU MAXIM 4 GRUPE / 40 COPII IN MUNICIPIUL OLTENITA” Milescu Costinel Vizualizare
25/11/2021 Proiect de Hotarare privind stabilirea impozitelor, taxelor speciale si a taxelor locale aplicabile in municipiul Oltenița in anul fiscal 2022 Milescu Costinel Vizualizare
23/06/2022 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al U.A.T. Municipiul Oltenița, pe anul 2022 Milescu Costinel Vizualizare
23/06/2022 Proiect de hotarare privind participarea Consiliului local al municipiului Oltenita, in calitate de coorganizator al actiunii “Cupa Dunarii “ la box Milescu Costinel Vizualizare
23/06/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii unor contracte de locatiune pentru locuinte ce apartin domeniului privat al municipiului Oltenita Milescu Costinel Vizualizare
25/11/2021 Proiect de Hotarare privind rectificarea bugetului local al U.A.T. Municipiul Oltenița, pe anul 2021 Milescu Costinel Vizualizare
23/06/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui apartament din fondul locativ de stat, situat in municipiul Oltenita, B-dul Marasesti, nr. 27,bloc 138, sc.B, et.-, ap.-, catre d-na Ionita Mariana, titulara contractului de inchiriere nr.22509/2008 Milescu Costinel Vizualizare
23/06/2022 Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea nr.72/30.07.2020 a Consiliului local al municipiului Olteniţa privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a numărului de personal ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Olteniţa Milescu Costinel Vizualizare
23/06/2022 Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special d-lui Pitoi Ion în vederea exercitării atribuţiilor de reprezentant al municipiului Oltenita în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECOMANAGEMENT SALUBRIS” Milescu Costinel Vizualizare
23/06/2022 Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al municipiului Oltenita pentru perioada iulie-septembrie 2022 Milescu Costinel Vizualizare
26/05/2022 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al U.A.T. Municipiul Olteniţa, pe anul 2022 Milescu Costinel Vizualizare
25/11/2021 Proiect de Hotarare pentru stabilirea cuantumului burselor de performanță, de merit, de studiu si de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat,cu frecventa,din municipiul Oltenița, care se acorda in anul școlar 2021-2022 Milescu Costinel Vizualizare
26/05/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12. 2021 de către S.C. Ecosal Servicii Oltenita S.R.L Milescu Costinel Vizualizare
25/11/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea vanzarii unui apartament din fondul locativ de stat, situat in municipiul Oltenița, B-dul Tineretului nr.68-70,sc.A,et ,ap ,către d-na Ilie Ștefana, titulara contractului de închiriere nr. 13/2004 Milescu Costinel Vizualizare
25/11/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea prelungirii unor contracte de locatiune pentru locuințe ce aparțin domeniului privat al municipiului Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
26/05/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12. 2021 de către S.C. Ecosal Servicii Oltenita S.R.L Milescu Costinel Vizualizare
26/05/2022 Proiect de hotarare pentru preluarea la bugetul U.A.T. municipiul Oltenita, a excedentului înregistrat de care Direcţia de Asistenta Sociala Oltenita in anul 2021 Milescu Costinel Vizualizare
26/05/2022 Proiect de hotarare pentru aprobarea transformării unui post de natura contractuala din statul de funcţii al Direcţiei Asistenta Sociala 0ltenita Milescu Costinel Vizualizare
25/11/2021 Proiect de Hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Oltenița a bunului imobil “Grup sanitar public Flacara”,situat in interiorul parcului Flacara, scoaterea din funcțiune, casarea demolarea si valorificarea acestuia Milescu Costinel Vizualizare
26/05/2022 Proiect de hotarare pentru completarea anexei la Hotararea nr. 162/18.12.2018 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind aprobarea Procedurii de lucru privind înregistrarea si arhivarea Contractelor de arendare depuse la Consiliul local al municipiului 0ltenita Milescu Costinel Vizualizare
26/05/2022 Proiect de hotarare privind prelungirea contractelor de locatiune ale locuinţelor închiriate tinerilor, construite in regim ANL,din municipiul Oltenita,b-dul 1 Decembrie nr,82,bl.G40, sc.A Milescu Costinel Vizualizare
25/11/2021 Proiect de Hotarare privind închirierea prin licitație publica a unor terenuri agricole apartinand proprietății private a municipiului Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
26/05/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui bun imobil apartament apartinand proprietatii private a statului, construit prin A.N.L. situat in municipiul Oltenita, b-dul Tineretului nr. 93-103, bloc Sahia II, sc.B, et.3, ap. 15, către d-na Stoica Ionela, titulara contractului de închiriere nr. 27224/02.12.2013 Milescu Costinel Vizualizare
26/05/2022 Proiect de hotarare pentru modificarea/completarea Hotararii nr.31/31.03.2022 privind aprobarea vanzarii unui bun imobil apartament apartinand proprietatii private a statului, construit prin A.N.L. situat in municipiul Oltenita, bdul. Tineretului nr. 93-103. bloc Sahia II, sc.B, et.I, ap.4. catre dl. Veresteanu Bogdan-Alexandru, titular al contractului de închiriere nr. 5819/ 15.04.2005 Milescu Costinel Vizualizare
26/05/2022 Proiect de hotarare pentru modificarea art.2.alin.(3) din Hotararea nr.32/31.03.2022 a Consiliului local al municicpiului Oltenita privind aprobarea vanzarii unui apartament din fondul locativ de stat situat in municipiul Oltenita, str. Argeşului, nr.19 A, Bl. 129, sc.A. et.4. ap.14 către d-na Dumitru Ana, titulara contractului de închiriere nr. 28803/03.12.2010 Milescu Costinel Vizualizare
26/05/2022 Proiect de hotarare pentru completarea anexei nr.l la H.C.L. nr.27 /24.03.2005 pentru modificarea H.C.L. nr.51/2001 privind insusirea listei terenurilor apartinand domeniul privat al municipiului 0ltenita Milescu Costinel Vizualizare
25/11/2021 Proiect de Hotarare privind acordarea,cu titlu gratuit,a dreptului de uz si servitute,in favoarea SC E-Distributie Dobrogea SA pe o suprafața totala de 13,44 mp. teren, proprietate publica a municipiului Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
26/05/2022 Proiect de hotarare pentru stabilirea datelor de identificare a unor străzi din municipiul Oltenita si trotuarelor aferente acestora Milescu Costinel Vizualizare
26/05/2022 Proiect de hotarare pentru exprimarea acordului Consiliului local al municipiului Oltenita cu privire la oportunitatea achiziţionării de către municipiul Oltenita a unui teren situat pe teritoriul administrativ al municipiului Oltenita. cu destinatia “canal evacuare ape pluviale Milescu Costinel Vizualizare
26/05/2022 Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a unui spaţiu apartinand domeniului public al municipiului Oltenita, municipiul Oltenita, sos. Portului nr.3(incinta Liceului Tehnologic”Nicolae Balcescu Oltenita-local C cu destinatia chioşc alimentar Milescu Costinel Vizualizare
26/05/2022 Proiect de hotarare pentru aprobarea Acordului de implementare al Proiectului”Cresterea sigurantei pacientilor din Spitalul municipal Oltenita”-cod SMIS 155338 Milescu Costinel Vizualizare
17/05/2022 Proiect de hotarare privind participarea Consiliului local al municipiului Oltenita, in calitate de coorganizator al Festivalului -concurs regional cu participare nationala de muzica si dans –Alize” – Editia a XI-a Milescu Costinel Vizualizare
12/05/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului “Transport verde în zona urbană Oltenița” Milescu Costinel Vizualizare
12/05/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului “Sistem inteligent de management urban in Municipiul Oltenita” Milescu Costinel Vizualizare
12/05/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului “Infrastructura pentru Transport Verde – Piste pentru Biciclete in Municipiul Oltenita” Milescu Costinel Vizualizare
12/05/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului “Actualizare Plan Urbanistic General Municipiul Oltenita” Milescu Costinel Vizualizare
12/05/2022 Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de colaborare intre judetul Calarasi si municipiul Otenita in vederea realizarii obiectivului de investitii “Reparatii capitale DN 4, cu frezare un strat, imbracaminti bituminoase usoare (inchise in borduri), in lungime totala de 5,9 km” Milescu Costinel Vizualizare
04/05/2022 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al U.A.T. Municipiul Oltenita pe anul 2022 Milescu Costinel Vizualizare
25/11/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -’’Construire trei hale parter cu destinația sortare, procesare si reciclare deșeuri de ambalajejmprejmuire,branșamente si platforme betonate-’ si a Regulamentului local de urbanism aferent,pentru terenul in suprafața 12.225 mp., situat in intravilanul municipiului Oltenița, tarlaua 6,parcela 9, lotul 2, număr cadastral 24286 Milescu Costinel Vizualizare
25/11/2021 Proiect de Hotarare privind înlocuirea unui membru titular al Consiliului de administrație al Spitalului Municipal Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
25/11/2021 Proiect de Hotarare pentru desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Oltenița in Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
25/11/2021 Proiect de Hotarare privind organizarea evenimentului “Nunta de Aur- 2021“ Milescu Costinel Vizualizare
25/11/2021 Proiect de Hotarare cu privire la punerea in aplicare a Hotărârii nr.90 /29.07.2021 a Consiliului local al municipiului Oltenița privind trecerea unor bunuri apartinand municipiului Oltenița, din administrarea S.C.Termourban S.R.L.OItenita , in administrarea Consiliului local al municipiului Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
25/11/2021 Proiect de Hotarare privind constatarea incetarii mandatului Matei Gheorghe-administrator al S.C.Ecosal Servicii S.R.L.Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
25/11/2021 Proiect de Hotarare privind numirea d-lui LUNGA CRISTIAN ca administrator al S.C..Ecosal Servicii S.R.L.Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
08/12/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea participării la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public, pentru obiectivul de investiții ’’Creșterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public in municipiul Oltenița, județul Calarasi” Milescu Costinel Vizualizare
17/12/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea execuției bugetului local la data de 03.12.2021 Milescu Costinel Vizualizare
17/12/2021 Proiect de Hotarare privind rectificarea bugetului local al U.A.T. Municipiul Oltenița, pe anul 2021 Milescu Costinel Vizualizare
17/12/2021 Proiect de Hotarare pentru inlocuirea anexei nr.4 la Hotararea nr. 19/29.03.2021 a Consiliului local al municipiului Oltenița privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C.Ecosal Servicii Oltenița S.R.L. pe anul 2021 Milescu Costinel Vizualizare
17/12/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea prelungirii unui contract de locatiune pentru o locuința ce aparține domeniului privat al municipiului Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
17/12/2021 Proiect de Hotarare privind disponibilizarea unor bunuri din patrimoniul privat al municipiului Oltenita Milescu Costinel Vizualizare
17/12/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea cumpărării imobilului teren, situat pe teritoriul administrativ al municipiul Oltenița, TI 8,P26/1 si T16,P25, in suprafața de 805 mp, în scopul extinderii rețelei de străzi din municipiul Oltenița. Milescu Costinel Vizualizare
17/12/2021 Proiect de Hotarare privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al municipiului Oltenița, pentru perioada ianuarie – martie 2022. Milescu Costinel Vizualizare
17/12/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea preluării bunurilor rezultate in urma finalizării investitiei“Extindere canalizare in zona Nord si in zona Sud a Orașului Oltenița”,si inscrierea acestora in domeniul public al municipiului Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
17/12/2021 Proiect de Hotarare privind darea in administrarea operatorului regional S.C. ECOAQUA S.A. Calarasi a bunurilor proprietate publica a municipiului Oltenița, rezultate in urma finalizării investiției “Extindere canalizare in zona Nord si in zona Sud a Orașului Oltenița” Milescu Costinel Vizualizare
17/12/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Oltenița, pentru anul școlar 2022-2023 Milescu Costinel Vizualizare
17/12/2021 Proiect de Hotarare pentru modificarea art.2 din Hotararea nr. 103/26.08.2021 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind aprobarea depunerii proiectului „Promovarea și valorificarea patrimonului natural al zonei dunărene prin achiziționarea de echipamente specifice activității de agrement în municipiul Oltenița” și aprobarea cheltuielilor aferente acestuia Milescu Costinel Vizualizare
28/12/2021 Proiect de Hotarare privind rectificarea bugetului local al U.A.T. Municipiul Oltenița, pe anul 2021 Milescu Costinel Vizualizare
28/12/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne in valoare de 12.550.642 lei Milescu Costinel Vizualizare
27/01/2022 Proiect de HOTARARE pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate si finanțate din bugetul UAT-municipiul Oltenița, pentru anul 2022 Milescu Costinel Vizualizare
27/01/2022 Proiect de HOTARARE privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică pe anul 2022 al Direcției Politie locala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
27/01/2022 Proiect de HOTARARE privind aprobarea prelungirii unor contracte de locatiune pentru locuinte ce aparțin domeniului privat al municipiului Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
27/01/2022 Proiect de HOTARARE privind aprobarea proiectului de buget local pe anul 2022 si a estimărilor pe anii 2023, 2024, 2025 Milescu Costinel Vizualizare
27/01/2022 Proiect de HOTARARE privind încetarea dreptului de folosință gratuită al Fundației “Sf. Trei Ierarhi: Vasile, Grigorie și loan” asupra terenului in suprafața de 5.245 mp.din acte(4.859 mp.din măsurători), situat în municipiul Oltenița, str. Argeșului, nr. 175 A și darea în folosință gratuită a acestui teren către Parohia Sf. Mare Mucenic Gheorghe- Oltenița Milescu Costinel Vizualizare
27/01/2022 Proiect de HOTARARE privind inchirierea prin licitație publica a doua bunuri imobile- terenuri apartinand domeniului privat al municipiului Oltenița, situate in Municipiul Oltenița, str.N.Balcescu nr.30 si str.Luceafarului nr.2B,cu destinația spatii comerciale Milescu Costinel Vizualizare
27/01/2022 Proiect de HOTARARE privind inchirierea prin licitație publica a uni bun imobil (teren)situat in municipiul Oltenița, b-dul Tineretului nr.l57(incinta Colegiului NationaP’Neagoe Basarab”), in suprafața de 60 mp, proprietate publica a municipiului Oltenița, administrat de Colegiului National ”Neagoe Basarab” Milescu Costinel Vizualizare
Data Denumire Inițiator Document