Direcția Poliția Locală

Atribuții

 • acţionează în zona de competenţă stabilită prin Planul de ordine şi siguranţă publică al municipiului Olteniţa pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, precum şi pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice sau curăţeniei localităţii;
 • intervin la solicitările şefilor ierarhici la evenimentele semnalate pe principiul "cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine", în funcţie de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale;
 • acţionează, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru depistarea persoanelor şi a bunurilor urmărite în temeiul legii;
 • participă la executarea măsurilor stabilite în situaţii de urgenţă;
 • în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, iau măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente şi predau făptuitorul structurii Poliţiei Române competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;
 • conduc la sediul Poliţiei Locale/structurii Poliţiei Române competente persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun;
 • verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor din municipiul Olteniţa, legate de problemele specifice compartimentului;
 • menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Olteniţa, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea municipiului Olteniţa sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin Planul de ordine şi siguranţă publică;
 • participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
 • acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora Serviciului public de asistenţă socială, în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;                       constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;
 • asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;
 • participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială, stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă;
 •  execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată care arondează municipiul Olteniţa, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;
 • participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;
 •  cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/ sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;
 •  asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;                      
 • acordă, pe teritoriul municipiului Olteniţa, sprijin imediat structurilor competent cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice;  
 • cooperează în vederea verificării datelor cu caracter personal cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale competente, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/ 27.11. 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare; 

  înmânează cărţile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani;

  cooperează cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor cu vârsta peste 14 ani, care nu au acte de identitate;

1)  protecţia mediului

 

 verifică respectarea programului de lucrări privind asigurarea curăţeniei stradale de către operatorul serviciului de salubritate; 

 verifică respectarea măsurilor de transportare a resturilor vegetale rezultate de la toaletarea spaţiilor verzi, de către firmele abilitate; 

verifică respectarea obligaţiilor privind întreţinerea curăţeniei de către instituţiile publice, operatorii economici, persoanele fizice şi juridice, respectiv curăţenia faţadelor, a locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospodăreşti, a terenurilor aferente imobilelor pe care le deţin sau în care funcţionează, a trotuarelor, a rigolelor, a căilor de acces, a parcărilor, a terenurilor din apropierea garajelor şi a spaţiilor verzi; 

verifică respectarea normelor privind păstrarea curaţeniei în locurile publice; 

verifică respectarea normelor privind păstrarea curăţeniei albiilor râului Argeş şi fluviului Dunărea;

veghează la respectarea normelor privind protejarea şi conservarea spaţiilor verzi;

veghează la aplicarea legislaţiei în vigoare privind deversarea reziduurilor lichide şi solide pe domeniul public, în ape curgătoare şi în lacuri; 

verifică respectarea prevederilor legale de mediu de către operatorii economici, în limita competenţelor specifice autorităţilor administraţiei publice locale; 

veghează la respectarea standardelor şi a normelor privind nivelul de zgomot şi poluarea sonoră;

veghează şi sesizează autorităţile şi instituţiile publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;

participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a epizootiilor;

identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Olteniţa sau pe spaţii aflate în administrarea altor instituţii/servicii publice de interes local şi aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;

verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;

verifică ridicarea deşeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;

verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor administraţiei publice locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor legale de protecţie a mediului şi a surselor de apă, precum şi a celor de gospodărire a localităţilor;

 

    2)  activitate comercială:

 

acţionează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi a activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale;

verifică legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de operatori economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari în pieţele agroalimentare, târguri şi oboare, precum şi respectarea prevederilor legale de către administratorii pieţelor agroalimentare;

verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a aprobărilor, a documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;

 verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;        

 verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare şi a locurilor de comercializare a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice;

verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi funcţionare al operatorilor economici;                                  

verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii stabilite prin acte normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale;

cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;                  

 verifică respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la

afişarea programului de functionare, a preţurilor, a produselor comercializate şi a serviciilor şi sesizează autorităţile competente în cazul în care identifică nereguli;

verifică dacă în incinta unităţilor de învăţământ, precum şi pe aleile de acces în aceste instituţii se comercializează sau se expun spre vânzare băuturi alcoolice, tutun; 

 verifică modul de respectare a normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare la tutun şi băuturi alcoolice; 

verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu actele şi faptele de comerţ desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;

 

    3) activitate de afişaj stradal:

 

 verifică respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi orice altă formă de afişaj/ reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a activităţii economice;

 •  efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu;
 •  efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizaţia de executare a lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale;
 •  participă la acţiunile de demolare/ dezmembrare/ dinamitare a construcţiilor efectuate fără autorizaţie pe domeniul public sau privat al municipiului Olteniţa ori pe spaţii aflate în administrarea altor instituţii/ servicii publice de interes local, prin asigurarea protecţiei perimetrului şi a libertăţii de acţiune a personalului care participă la aceste operaţiuni specifice;
 • verifică şi identifică imobilele şi împrejmuirile aflate în stadiu avansat de degradare;