PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIȚA organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi contractuale vacante

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIȚA organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi contractuale vacante

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIȚA cu sediul în B-dul Republicii, nr.40, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi contractuale vacante: ⬤  un post muncitor calificat tr.I în cadrul Compartimentului Parcuri și zone verzi– Direcția pentru Administrarea domeniului public și privat; *condiții specifice: – calificare ”Lăcătuș mecanic” dovedită cu certificat; – vechime în activitațile specifice minimum 9 ani. ⬤ un post muncitor calificat tr.I în cadrul Compartimentului Parcuri și zone verzi – Direcția pentru Administrarea domeniului public și privat; *condiții specifice: – calificare ”Prelucrător prin aschiere ”dovedită cu certificat; – vechime în activitațile specifice minimum 9 ani. (1) Poate ocupa un post vacant persoana care indeplineşte următoarele condiţii: a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină de exerciţiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. (2) Pentru…

ANUNȚ – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic zonal – in vederea construirii trei hale parter cu destinatia sortare, procesare și reciclare deseuri de ambalaje,  imprejmuire, branșamente și platforme betonate

ANUNȚ – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic zonal – in vederea construirii trei hale parter cu destinatia sortare, procesare și reciclare deseuri de ambalaje, imprejmuire, branșamente și platforme betonate

ANUNȚ – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic zonal – in vederea construirii trei hale parter cu destinatia sortare, procesare și reciclare deseuri de ambalaje, imprejmuire, branșamente și platforme betonate si a a Regulamentului local de urbanism aferent, pentru…

Sari la conținut