Certificate de urbanism emise de Primăria Oltenița

Autorizații de construire

Notă:

După obţinerea autorizaţiei de construire, solicitantul trebuie să anunţe Primăria şi Inspectoratul în construcţii data începerii lucrărilor. De asemenea, la expirarea valabilitaţii AC sau la terminarea lucrărilor, solicitantul este obligat să-şi regularizeze taxa AC, depunând în acest sens o declaraţie la Primărie.
 
Formularele se depun la Registratură – Primăria Oltenița
P R E C I Z Ă R I privind completarea formularului “Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism”
1) Numele şi prenumele solicitantului:
– persoană fizică sau
– reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum şi a calităţii solicitantului în cadrul firmei.
2) Domiciliul / sediul firmei:
Pentru persoană fizică:
– se completează cu date privind domiciliul acesteia.
Pentru persoană juridică:
– se completează cu date privind sediul social al firmei.
3) Alte elemente de identificare:
În situaţia în care amplasamentul imobilului nu este evidenţiat în planurile cadastrale sau topografice ale localităţii/teritoriului administrativ (la scările 1:500, 1:2000 sau 1:10.000, după caz) aflate în gestiunea oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial, pentru identificarea imobilului solicitantul va putea prezenta, după caz, informaţii privind:
– localitatea, numărul cadastral şi numărul de carte funciară, în cazul în care legea nu dispune altfel; sau
– elemente de reper, general cunoscute; sau
– numărul de ordine şi suprafaţa de teren înscrise în Registrul agricol; sau
– plan de situaţie extras din cadrul unor studii şi/sau planuri urbanistice elaborate anterior în zonă.
4) Planuri cadastrale/topografice, cu evidenţierea imobilelor în cauză, astfel:
– pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: Plan de încadrare în zonă, la una din scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1000, 1:500, după caz, eliberat, la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară;
– pentru imobilele înscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: Extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extrasul de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară.
5) La rubrica „Semnătura”:
– se va înscrie şi în clar numele solicitantului: persoană fizică sau reprezentant al persoanei juridice.