Primăria Municipiului Oltenița organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant – inspector de specialitate II în cadrul Compartimentului Monitorul oficial Local – Direcția Administrație publică locală

Primăria Municipiului Oltenița organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant – inspector de specialitate II în cadrul Compartimentului Monitorul oficial Local – Direcția Administrație publică locală

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIȚA, cu sediul în B-dul Republicii, nr.40, organizează concurs  de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual vacant –   inspector de specialitate II  în cadrul Compartimentului Monitorul oficial Local– Direcția  Administrație publică locală;

Condiții de participare:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniul Drept;
 •  minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor.

 (1) Poate ocupa un post vacant persoana care indeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

(2) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la alin. (2) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

 

Actele prevăzute la alin. 2 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

a) selecţia dosarelor de înscriere – 18 mai 2021;

b) probă scrisă– 26 mai 2021 ora 09,00 la sediul organizatorului;

c) interviul – la cel mult 4 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

 

Bibliografie concurs

 

 1. Constituția României, republicată;
 2. Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 a Guvernului Romaniei privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 53/2003, Codul Muncii (r), cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 544/2001 – privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Hotărârea nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

Dosarele de înscriere la concurs  se vor depune în perioada 4 – 17 mai 2021, ora 16.00 la sediul Primăriei municipiului Oltenița, Serviciul resurse umane.

Concursul se va desfășura la data de 26 mai 2021, ora 9,00 – la sediul organizatorului.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau a probei practice şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Informații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse umane – telefon 0242.515.770, persoană de contact Postelnicu Larisa.

 

 

PRIMAR,

MILESCU COSTINEL

Sari la conținut