PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIȚA organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi contractuale vacante

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIȚA organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi contractuale vacante

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIȚA cu sediul îB-dul Republicii, nr.40, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată două posturi contractuale vacante:

 un post muncitor calificat tr.I îcadrul Compartimentului Parcuri și zone verzi– Direcția pentru Administrarea domeniului public șprivat;

*condiții specifice:
– calificare ”tuș mecanic” dovedită cu certificat;
– vechime îactivitațile specifice minimum ani.

un post muncitor calificat tr.I îcadrul Compartimentului Parcuri și zone verzi – Direcția pentru Administrarea domeniului public șprivat;

*condiții specifice:
– calificare ”Prelucrător prin aschiere dovedită cu certificat;
– vechime îactivitațile specifice minimum ani.

(1) Poate ocupa un post vacant persoana care indeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor aparţinând Spaţiului Economic European şdomiciliul îRomânia;
b) cunoaşte limba română, scris şvorbit;
c) are rsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are stare de tate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu fost condamnată definitiv pentru irea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau îlegătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori unor fapte de corupţie sau unei infracţiuni ite cu intenţie, care ar face-incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei îcare intervenit reabilitarea.

(2) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şcopiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea îmuncă, îmeserie şi/sau îspecialitatea studiilor, îcopie;
e) cazierul judiciar sau declaraţie pe propria spundere că nu are antecedente penale care să-facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de tate corespunzătoare eliberată cu cel mult luni anterior derulării concursului de tre medicul de familie al candidatului sau de tre unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;

Adeverinţcare atestă starea de tate conţine, îclar, numărul, data, numele emitentului şcalitatea acestuia, îformatul standard stabilit de Ministerul tăţii.

Îcazul documentului prevăzut la alin. (2) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care depus la înscriere declaraţie pe propria spundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu nă la data desfăşurării primei probe concursului.

Actele prevăzute la alin. lit. b)-d) vor fi prezentate şi îoriginal îvederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Tipul probelor de concurs, locul, data şora desfăşurării acestora:

a) selecţia dosarelor de înscriere – noiembrie 2021;
b) proba practică– 9noiembrieora 09,00 la sediul organizatorului;
c) interviul– la cel mult zile lucrătoare de la susținerea probei practice.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţadmişla etapa precedentă.

Data-limită nă la care se pot depune dosarele de concurs – 29 octombrieora 16.00.

Concursul se va desfășura la data de 9noiembrieora 9,00 – la sediul organizatorului.

Informații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse umane – telefon 0242.515.770, persoană de contact: Postelnicu Larisa.

Ultima modificare: 18.10.2021 – 12:03 de către Oltenita IT

Sari la conținut