Primăria Municipiului Oltenița anunță organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante, consilier clasa I în cadrul SPCLEP

Primăria Municipiului Oltenița anunță organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante, consilier clasa I în cadrul SPCLEP

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIȚA

cu sediul în B-dul Republicii, nr.40, anunță organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea  funcției publice vacante , consilier clasa I, grad profesional superior în cadrul  Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Oltenița – Compartiment Evidența persoanelor

               Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei municipiului Oltenița, în perioada 17 mai – 7 iunie 2021 și vor cuprinde  în mod obligatoriu:

 1. a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G.R.611/2008;
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
 6. f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 7. g) cazierul judiciar;
 8. h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

Copiile actelor solicitate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Cazierul solicitat poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

Condiții de înscriere și participare:

– condițiile generale prevăzute la art.465(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 a Guvernului României privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare :

 1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 7. g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 9. i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 10. j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 11. k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

condiții specifice:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Drept;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – 7 ani;

– durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Principalele atribuții prevăzute în fișa postului:

 1. Opereaza in baza de date modificarile in structura datelor de evidenta persoanelor;   
 2. Intocmeşte procese verbale de distrugere a actelor de identitate rezultate din lucrările zilnice si decedaţi;
 3.  Rezolvă lucrările repartizate din corespondenţă ;
 4.  .Soluţionează petiţii prin verificarea aspectelor sesizate atât în evidenţele serviciului cât şi în teren şi editează răspunsul solicitanţilor;
 5. .colaborează cu poliția locală și poliția națională în vederea identificării persoanelor a căror acte de identitate au expirat;
 6. Execută activităţi de ghişeu , primeşte şi rezolvă cererile cetăţenilor şi se deplasează în teren în vederea preluarii de imagini persoanelor  netransportabile;
 7. Are acces si desfaşoară activităţi ce sunt incluse in categoria informaţiilor clasificate ;
 8. Intretine echipamentele de calcul din dotare si semnaleaza sefului ierarhic orice anomalie constatata in functionarea acestora ;     
 9. Participă la acţiuni si controale executate pe linia respectării regimului de evidenta persoanelor şi stare civilă;
 10. asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi ia măsuri de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi secrete de serviciu ;
 11. se deplasează în teren în vederea preluării de imagini persoanelor netransportabile;
 12. Execută acţiuni şi controale la centrele de protecţie socială precum şi în locurile de cazare în comun în colaborare cu organul de poliţie;

Concursul va consta în:

proba scrisă care se va desfășura la data de 17.VI.2021, ora 10,00 – la sediul organizatorului.

 

Bibliografie:

1.Constituţia României, republicată;

 1. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 2.  Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogarea Directivei 95/46/CE.
 5. Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România;
 8. Hotărârea de Guvern nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;
 9. Ordonanţa de Guvern nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002;
 10. Ordonanţa de Guvern nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate, republicată;
  12. Hotărârea de Guvern 1982/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate, republicată, precum şi a formei şi conţinutului cărţii electronice de identitate.

Tematică:
1. Constituţia României, republicată;

 1. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
  – Partea a III –a Administraţia Publică Locală, Titlul I – Dispoziţii generale, Titlul II – Descentralizarea, Titlul III – Regimul general al autonomiei locale, Titlul IV – Unităţile administrativ – teritoriale în România, Titlul V – Autorităţile administraţiei publice locale; – Partea a VI-a Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice, Titlul I – Dispoziţii generale şi Titlul II Statutul funcţionarilor publici; Partea a VII –a Răspunderea administrativă;
 1. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogarea Directivei 95/46/CE:  Capitolul II – Principii; Capitolul III – Drepturile persoanei vizate;
 1. Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România;
 4. Hotărârea de Guvern nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;
 5. Ordonanţa de Guvern nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002;
 6. Ordonanţa de Guvern nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate, republicată;
 7. Hotărârea de Guvern 1982/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr.69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate, republicată, precum şi a formei şi conţinutului cărţii electronice de identitate.

interviul  se va desfășura conform art.56(1) din H.G.R.nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată și completată.

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul Resurse umane – tel. 0242515770, email contact@primariaoltenita.ro, persoană de contact – Postelnicu Larisa, Șef serviciu R.u.

 PRIMAR,

MILESCU COSTINEL

Sari la conținut