PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIȚA anunță organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea a 10 funcții publice specifice vacante din cadrul Direcției Poliție locală Oltenița

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIȚA anunță organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea a 10 funcții publice specifice vacante din cadrul Direcției Poliție locală Oltenița

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIȚA cu sediul în B-dul Republicii, nr.40,

anunță organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea a 10 funcții publice specifice

 vacante din cadrul Direcției Poliție locală Oltenița

 

                             Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei municipiului Oltenița, în perioada 20 mai – 8 iunie 2022 și vor cuprinde  în mod obligatoriu:

 1. a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G.R.611/2008;
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
 6. f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 7. g) aviz psihilogic eliberat cu cel mult 12 luni anterior derulării concursului, pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii cu mențiunea – ”apt psihologic pentru funcția publică de polițist local”;
 8. h) cazierul judiciar;
 9. i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

Copiile actelor solicitate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Cazierul solicitat poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de

concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

Condiții de înscriere și participare:

– condițiile generale prevăzute la art.465(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 a Guvernului României privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare :

 1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e)este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii.

 1. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 2. g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 3. h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 4. i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea înexecutarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 5. j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 6. k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia

specifică.

 

 

condiții specifice:

– pentru –  ”polițist local,  clasa III, debutant” în cadrul Direcției Poliție locală – Serviciul Ordine publică, Circulație, Evidență persoane – 1 funcție:

– studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

–  vechimea în specialitate nu este necesară;

– durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Principalele atribuții prevăzute în fișa postului:

– însușirea legislației în vigoare  privind Ordinea publica, Circulatia pe drumurile publice si Evidenta Persoanelor;

– sub supravegherea îndrumătorului  întocmește documentatia pentru comunicarea la domiciliu si trimiterea in debit a proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor;

– răspunde în termen sub supravegherea îndrumătorului la cererile și reclamațiile date spre rezolvare;

– însușirea legislației cu privire la întocmirea de somații, notificari, procese – verbale de constatare și sancționare a contravențiilor;

– însușirea  prevederilor Legii  nr. 61/1991pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, O.U.G. nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice; O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;

–  acţionează impreuna cu indrumatorul în zona de competenţă stabilită prin planul de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, precum şi pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice;
– acţionează impreuna cu indrumatorul, pentru depistarea persoanelor şi a bunurilor urmărite în temeiul legii (referitor la participarea, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale);

– acţionează impreuna cu indrumatorul în zona de competenţă stabilită prin planul de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, precum şi pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice;

– participă la executarea măsurilor stabilite în situaţii de urgenţă;

– pentru –  ”polițist local, clasa I, grad profesional asistent” în cadrul Direcției Poliție locală –

Serviciul Ordine publică, Circulație, Evidență persoane – 2 funcții: 

–  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – 1 an;

– durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Principalele atribuții prevăzute în fișa postului:

– Menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică al Municipiului Olteniţa;

– Menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului Olteniţa, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea Municipiului Olteniţa sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică;

-Participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;
– Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă;

– Participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;

– Asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;

-Verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere;

– Sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă;

– Aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând Municipiului Olteniţa;

-Intocmeste, tehnoredacteaza si editeaza adresele de  comunicare a procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor la domiciliul persoanelor sanctionate contraventional, precum si adresele de inaintare a proceselor verbale  de constatare si sanctionare a contraventiilor necontestate in termenul legal la sediul primariilor de domiciliu ale persoanelor sanctionate;

– Verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor  municipiului Oltenita, legate de problemele specifice circulatiei pe drumurile publice.

– Cooperează cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate;

– Participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;

– Participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de persoane;

– Sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă;
– Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;

– pentru –  ”polițist local,  clasa III, debutant” în cadrul Direcției Poliție locală – Serviciul Protecția mediului, Activități comerciale, Afișaj stradal – 2 funcții:

– studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

–  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice –  nu este necesară;

– durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Principalele atribuții prevăzute în fișa postului:

– Însușirea legislației în vigoare  privind Protecția Mediului,  Activități Comerciale și Afișaj Stradal.

–  Sub supravegherea îndrumătorului  întocmește rapoarte și dispoziții pentru agenții economici în vederea eliberării autorizațiilor și acordurilor program de funcționare.

– Urmărirea respectării  protecției mediului conform programului stabilit de către îndrumator privind perfecționarea funcției.

–   Răspunde în termen sub supravegherea îndrumătorului la cererile și reclamațiile date spre rezolvare .

– Veghează, sub supravegherea îndrumătorului, asupra măsurilor pentru buna gospodărire a

municipiului.

–  Însușirea legislației cu privire la întocmirea de somații, procese – verbale de constatare și sancționare a contravențiilor.

– Însușirea legislației privind respectarea prevederilor legale cu privire la condițiile de ridicare, transport și depozitare a deșeurilor menajere și industriale.

– Însușirea  prevederilor Ordonanței nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor .

Însușirea legislației privind respectarea normelor legale a afișajul publicitar, afișajul electoral și orice altă formă de afișaj / reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfășurare a activității economice.

– Însușirea legislației privind respectarea normelor legale a afișajul publicitar, afișajul electoral și orice altă formă de afișaj / reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfășurare a activității economice.

– Însușirea legislației privind respectarea prevederilor legale cu privire la condițiile de ridicare,

transport și depozitare a deșeurilor menajere și industriale.

– Însușirea legislației privind respectarea normelor legale privind desfăşurarea activităţilor comerciale.

– Sub supravegherea îndrumătorului  întocmește rapoarte și dispoziții pentru agenții economici în

vederea eliberării autorizațiilor și acordurilor program de funcționare.

– pentru –  ”polițist local,  clasa III, asistent” în cadrul Direcției Poliție locală – Serviciul Protecția mediului, Activități comerciale, Afișaj stradal – 1 funcție:

– studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – 1 an;

– durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Principalele atribuții prevăzute în fișa postului:

– Verificarea existenţei contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice,

potrivit legii.

– Verificarea ridicării deşeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare în conformitate cu

graficele stabilite.

–  Verificarea respectării de către  persoane fizice şi juridice a prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale.

– Verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora.

– Verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor.

– Întocmește rapoarte și dispoziții pentru agenții economici în vederea eliberării autorizațiilor și acordurilor program de funcționare.

– Ține evidența autorizațiilor eliberate agenților economici în vederea vizării anuale a autorizațiilor și a acordurilor program de funcționare.

– Verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu actele şi faptele de comerţ desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale.

– Cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora.

– Verifica respectarea obligatiilor privind intretinerea curateniei de catre institutiile publice, operatorii economici, persoanele fizice si juridice, respectiv curatenia fatadelor, a locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospodaresti, a terenurilor aferente imobilelor pe care le detin sau in care functioneaza, a trotuarelor, a rigolelor, a cailor de acces, a parcarilor, a terenurilor din apropierea       garajelor si a spatiilor verzi;
– Participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a epizootiilor;

– Tine evidența  autorizatiilor de functionare si a acordurilor program de functionare și întocmeste baza de date a  autorizatiilor de functionare si a acordurilor program de functionare si comunica stadiul vizarii acestora.

– Întocmeşte somaţii, procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor conform legislaţiei.

– Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor privind protecţia mediului, stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale.

– Îndeplineşte şi sarcini de ordine şi linişte publică în cazul manifestărilor organizate de Primarul

municipiului Olteniţa ( Zilele municipiului şi Bâlciul anual ).

– Verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora.

– pentru  ”polițist local,  clasa III, debutant” în cadrul Direcției Poliție locală – Compartiment

Disciplina în construcții – 2 funcții:

– studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

–  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice –  nu este necesară;

– durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Principalele atribuții prevăzute în fișa postului:

-Însușirea legislației în vigoare  privind Disciplina în construcţii.

-Sub supravegherea îndrumătorului realizează activităţi specifice de control pentru identificarea proprietarilor a căror locuinţe trebuie să fie reparate şi consolidate şi luarea măsurilor ce se impun prin notificare pentru a acţiona la expertizarea tehnică a structurii de rezistenţă a întregii clădiri.

– Răspunde în termen sub supravegherea îndrumătorului la cererile și reclamațiile date spre rezolvare .

– Însușirea legislației cu privire la întocmirea de somații, notificari, procese – verbale de constatare și sancționare a contravențiilor;

-Sub supravegherea îndrumătorului  realizează activităţi specifice de identificare a lucrărilor de construire autorizate, începute fără înştiinţarea începerii acestora, îndrumarea intrării în legalitate şi ţine evidenţa proprietarilor acestora;

-Intocmeste, tehnoredacteaza si editeaza actele administrative necesare întocmirii înştiinţărilor proprietarilor cu privire la obligativitatea reparării şi consolidării imobilelor şi împrejmuirilor aflate în stadiu avansat de degradare;

-Participa impreuna cu indrumatorul la acţiunile de demolare/dezmembrare/dinamitare a construcţiilor efectuate fără autorizaţie pe domeniul public sau privat al municipiului Olteniţa, ori pe spaţii aflate în administrarea acestuia sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecţiei perimetrului şi a libertăţii de acţiune a personalului care participă la aceste operaţiuni specifice;

– Acţionează impreuna cu indrumatorul în zona de competenţă stabilită prin planul de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, precum şi pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice;

– Intocmeste, tehnoredacteaza si editeaza actele administrative necesare pentru transmiterea, după caz, conform atribuţiilor stabilite prin lege, a contravenţiilor privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii şi înaintează procesele-verbale de constatare a contravenţiilor, în vederea aplicării sancţiunii Directorului Direcţiei  Urbanism;

–  Acţionează impreuna cu indrumatorul în zona de competenţă stabilită pentru identificarea unor situaţii de urgenţă (alunecări de teren, inundaţii, explozii), precum şi monitorizarea intervenţiilor asupra execuţiei lucrărilor tehnico- edilitare;

– pentru  ”polițist local,  clasa III, grad profesional asistent” în cadrul Direcției Poliție locală –

Compartiment Disciplina în construcții – 2 funcții:

– studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

–  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice –  1 an;

– durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Principalele atribuții prevăzute în fișa postului:

– realizează activităţi specifice de control pentru identificarea proprietarilor a căror locuinţe trebuie să fie reparate şi consolidate şi luarea măsurilor ce se impun prin notificare pentru a acţiona la expertizarea tehnică a structurii de rezistenţă a întregii clădiri ;

– ţine evidenţa certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire/ desfiinţare emise de Direcţia urbanism în vederea verificării lucrărilor de construire de orice fel;

– întocmeşte situaţii cu înştiinţările proprietarilor cu privire la obligativitatea reparării şi consolidării imobilelor şi împrejmuirilor aflate în stadiu avansat de degradare;

– constată, după caz, conform atribuţiilor stabilite prin lege, contravenţiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii şi înaintează procesele-verbale de constatare a contravenţiilor, în vederea aplicării sancţiunii, Directorului Direcţiei de Urbanism;

– participă la acţiunile de demolare/ dezmembrare/ dinamitare a construcţiilor efectuate fără autorizaţie pe domeniul public sau privat al municipiului Olteniţa, ori pe spaţii aflate în administrarea acestuia sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecţiei perimetrului şi a libertăţii de acţiune a personalului care participă la aceste operaţiuni specifice;

–  întocmeşte rapoarte săptămânale referitoare la înştiinţarea proprietarilor cu privire la obligativitatea reparării şi consolidării imobilelor şi împrejmuirilor aflate în stadiu avansat de degradare;realizează activităţi specifice de identificare a lucrărilor de construire autorizate, începute fără înştiinţarea începerii acestora, îndrumarea intrării în legalitate şi ţine evidenţa proprietarilor acestora ;

– identifică şi ţine evidenţa proprietarilor care au imobile prăbuşite, total sau parţial ;

– identificarea unor situaţii de urgenţă (alunecări de teren, inundaţii, explozii), precum şi monitorizarea intervenţiilor asupra execuţiei lucrărilor tehnico- edilitare;

 

Concursul  va consta în:

proba sportivă: 21 iunie 2022, ora 10.00 – probă eliminatorie. Această probă se va desfășura  la Stadionul Municipal/Sala de Sport a Liceului Tehnologic ”Nicolae Bălcescu” Oltenița  (în funcție de condițiile meteo).

În cadrul desfășurării probei sportive se vor evalua performanțele fizice și rezistența la efort.

proba scrisă care se va desfășura la data de  22 iunie 2022, ora 10,00 – la sediul Primăriei municipiului Oltenița.

 

Bibliografia și tematica de concurs comună:

 1. Constituţia României, republicată;

2.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completărileulterioare;

 1. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 1. Legea nr.155/2010 – legea poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Hotărârea nr.1332/2010 a Guvernului României, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 3. Ordonanța Guvernului nr.2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

 

Bibliografia pentru concursul de ocupare prin recrutare a funcțiilor publice specifice de execuție ”polițist local”  în cadrul  Serviciului  Ordine publică, Circulație, Evidență persoane-Direcția Poliție locală;

 

 1. Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice (r), cu modificările și completările ulterioare;

2.Legea nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale,cu modificările și completările ulterioare.

Tematica: bibliografia va fi studiată integral.

 

Bibliografia pentru concursul de ocupare prin recrutare a funcțiilor publice specifice de execuție ”polițist local”  în cadrul Compartimentului Disciplina în construcții – Direcția Poliție locală;

 

1.Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor (r), cu modificările și completările ulterioare;

 1. Ordinul M.D.R.L. nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematica: bibliografia va fi studiată integral.

 

Bibliografia pentru concursul de ocupare prin recrutare a funcțiilor publice specifice de execuție ”polițist local” -Serviciul Protecția mediului, Activități comerciale, Afișaj stradal – Direcția Poliție locală

 

1.Ordonanţa de urgenţă nr.195/2005 a Guvernului României  privind protecţia mediului, cu modificările și completările ulterioare;

2.Ordonanța Guvernului  nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţa, cu modificările și completările ulterioare;

Tematica: bibliografia va fi studiată integral.

 

 

PROBELE ELIMINATORII DE EVALUARE A PERFORMANTELOR FIZICE

PENTRU SUSTINEREA EXAMENULUI – POLITIA LOCALA OLTENITA

– Condiţii specifice :

– sã aibã înãlţimea de minimum 1,65 m bărbaţi şi femei, consemnate în adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie ;

– sã fie declarati apt medical, fizic şi psihologic;

– sã aibã un comportament corespunzãtor cerinţelor de conduitã admise şi practicate în societate ;

– sã nu aibã antecedente penale sau sã nu fie în curs de urmãrire penalã ori de judecatã pentru sãvârsirea de infracţiuni.

– Verificãrile privind starea de sãnãtate medicalã, fizicã si psihicã vor fi efectuate de cãtre structurile specializate, medic de familie

– Probele de concurs :

– proba suplimentară – sportivă, eliminatorie

– proba scrisă pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului;

– interviul.

Proba sportivă poate fi susţinută de candidaţii ale căror dosare de înscriere au fost selectate de către comisia de concurs ca fiind admise.

Proba sportivă este eliminatorie şi constă în evaluarea performanţelor fizice. Rezultatele probei suplimentare se afişează cu menţiunea „admis” sau „respins”, la sediul instituţiei .

Candidaţii admişi la proba suplimentară vor participa la următoarea probă a concursului, şi anume, proba scrisă.

 1. Probele eliminatorii de evaluare a performanţelor fizice cuprind următoarele probe sportive:
 • alergare viteză 50 m – bărbaţi – femei;
 • flexii ale trunchiului (abdomene) –bărbaţi – femei;
 • săritura în lungime de pe loc – bărbaţi – femei;
 • alergare rezistenţă – 1000 m bărbaţi ; 800 m femei;
 1. Grupele de vârstă, atât pentru bărbaţi cât şi pentru femei, sunt următoarele:
 • grupa 1 – 18- 30 de ani, inclusiv;
 • grupa 2 – 31 – 35 de ani, inclusiv;
 • grupa 3 – 36 – 40 de ani, inclusiv;
 • grupa 4 – peste 41 de ani .

 

 1. Toate probele fizice, se execută numai în ţinuta sportivă adecvată anotimpului şi probei respective şi nu se admit contestaţii.

Este declarat “ADMIS’ candidatul care a îndeplinit baremul minim la fiecare probă în parte .

 1. Probe sportive şi baremul minim – BĂRBAŢI

ALERGARE DE VITEZĂ – 50 m

 • grupa 1– până la 30 de ani, inclusiv –7″,8
 • grupa a 2-a – 31 – 35 de ani, inclusiv – 8″,3
 • grupa a 3-a – 36 – 40 de ani, inclusiv – 8″,8
 • grupa a 4-a – peste 41 de ani – 9″,3

 FLEXII ALE TRUNCHIULUI DIN CULCAT DORSAL( ABDOMENE )

 • grupa 1-a – până la 30 de ani, inclusiv – 25 repetări
 • grupa a 2-a – 31 – 35 de ani, inclusiv – 23 repetări
 • grupa a 3-a – 36 – 40 de ani, inclusiv – 21 repetări
 • grupa a 4-a – peste 41 de ani – 19 repetări

 

SĂRITURA ÎN LUNGIME DE PE LOC

 • grupa 1– până la 30 de ani, inclusiv – 2,0 m
 • grupa a 2-a – 31 – 35 de ani, inclusiv – 1,90 m
 • grupa a 3-a – 36 – 40 de ani, inclusiv – 1,80 m
 • grupa a 4-a – peste 41 de ani -1,70 m

 

ALERGARE DE REZISTENŢĂ – 1000 m

 

 • grupa 1 – până la 30 de ani, inclusiv – 4’30″
 • grupa a 2-a – 31 – 35 de ani, inclusiv – 5’00″
 • grupa a 3-a – 36 – 40 de ani, inclusiv – 5’30″
 • grupa a 4-a – peste 41 de ani – 6’00″

 

Precizări privind activitatea de evaluare.

 • proba de viteză se execută cu startul din picioare, câte un candidat/ cronomentru;
 • proba de abdomene se execută cu mâinile la ceafă atingând cu coatele solul şi ridicarea trunchiului la 90 de grade (candidatul are sprijin la nivelul gleznelor ), se execută în 30 de secunde, câte un candidat;
 • proba de sărituri în lungime de pe loc, se execută pe o suprafaţă plană şi dură, câte un candidat (doua încercări);
 • proba de rezistenţă se execută cu startul din picioare, în serii de 10 ( zece) candidaţi.

Ordinea probelor se execută aşa cum au fost prezentate mai sus

 1. e. Probe sportive şi baremul minim – FEMEI

ALERGARE VITEZĂ – 50 m

 • grupa 1 – până la 30 de ani, inclusiv – 9″0
 • grupa a 2-a – 31 – 35 de ani, inclusiv – 9″5
 • grupa a 3-a – 36 – 40 de ani, inclusiv – 10″5
 • grupa a 4-a – peste 41 de ani – 11″0

ABDOMENE

 • grupa 1– până la 30 de ani, inclusiv – 20 repetări
 • grupa a 2-a – 31 – 35 de ani, inclusiv – 18 repetări
 • grupa a 3-a – 36 – 40 de ani, inclusiv – 16 repetări
 • grupa a 4-a – peste 41 de ani – 14 repetări

SĂRITURA ÎN LUNGIME DE PE LOC

 • grupa 1– până la 30 de ani, inclusiv – 1,70 m
 • grupa a 2-a – 31 – 35 de ani, inclusiv – 1,60 m
 • grupa a 3-a – 36 – 40 de ani, inclusiv – 1,50 m
 • grupa a 4-a – peste 41 de ani – 1,40 m

ALERGARE DE REZISTENŢĂ – 800 m

 • grupa 1– până la 30 de ani, inclusiv – 4’30″
 • grupa a 2-a – 31 – 35 de ani, inclusiv – 4’55″
 • grupa a 3-a – 36 – 40 de ani, inclusiv – 5’20″
 • grupa a 4-a – peste 41 de ani – 5’45″

 

NOTĂ: Precizări privind activitatea de evaluare:

 • proba de viteză se execută cu startul din picioare, câte un candidat/ cronometru
 • proba de flexie abdominală se execută din poziţia culcat pe spate cu mâinile la ceafă, timp de 30 de secunde , câte un candidat ( două încercări );
 • proba de sărituri în lungime de pe loc, se execută pe o suprafaţă plană şi dură , câte un candidat;
 • proba de rezistenţă se execută cu startul din picioare, în serii de 10 ( zece) candidaţi.

 

interviul  se va desfășura conform art.56(1) din H.G.R.nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată și completată.

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul Resurse umane – tel. 0242515770, email contact@primariaoltenita.ro, persoană de contact – Postelnicu Larisa, Șef serviciu R.u.

P R I M A R,
Milescu Costinel

 

Sari la conținut