PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIȚA A N U N Ț Ă reluarea licitatiei publice cu oferta in plic pentru inchirierea unui teren apartinand domeniului privat al Municipiului Oltenita, situat in intravilanul Municipiului Oltenita: Str. Macului, nr.1,  suprafata 131 mp,  cu destinatia ‘’construire anexa’’ , licitatie publica organizata in conformitate cu prevederile OUG nr. 57 / 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIȚA A N U N Ț Ă reluarea licitatiei publice cu oferta in plic pentru inchirierea unui teren apartinand domeniului privat al Municipiului Oltenita, situat in intravilanul Municipiului Oltenita: Str. Macului, nr.1, suprafata 131 mp, cu destinatia ‘’construire anexa’’ , licitatie publica organizata in conformitate cu prevederile OUG nr. 57 / 2019

In conformitate cu prevederile art. 335 alin. (1) din OUG nr. 57 / 2019 :

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIȚA
Cu sediul in Municipiul Oltenița, B-dul Republicii, nr.40
Județul Călărași, tel/fax: 0242/515.770; 0242/515087

A N U N Ț Ă,

 Reluarea licitatiei publice cu oferta in plic pentru inchirierea unui teren apartinand domeniului privat al Municipiului Oltenita, situat in intravilanul Municipiului Oltenita: Str. Macului, nr.1, suprafata 131 mp, cu destinatia ‘’construire anexa’’ , licitatie publica organizata in conformitate cu prevederile OUG nr. 57 / 2019.
Data, ora si locul de deschidere a ofertei: 12.12.2023 ora 11:00, la sediul Primariei Municipiului Oltenita, b-dul Republicii nr. 40- Sala mare.

Pretul minim de incepere al licitatiei este echivalentul in lei la data efectuarii platii (curs B.N.R.), cu salt de supralicitare de 10% inclus, dupa cum urmeaza: 1,375 Euro/mp/an;

Oferantii pot depune ofertele pana la data si ora limita: 11.12.2023 ora 14:00. Ofertele se vor depune la registratura Primariei Municipiului Oltenita din b-dul Republicii, nr. 40, intr-un singur exemplar original.
Documentele licitatiei se vor pune la dispozitie incepand cu data de 17.11.2023, la sediul Primariei Municipiului Oltenita, b-dul Republicii, nr. 40, etaj 2, camera 16, in urma unei solicitari scrise. Pretul de achizitie al caietului de sarcini este de 20 lei si se va achita la casieria sau in contul Primariei Municipiului Oltenita.

Ofertantii sunt obligati sa depuna pana la termenul limita de primire a ofertelor dovada achitarii garantiei de participare si a contravalorii caietului de sarcini.

Anuntul privind licitatia publica pentru pentru inchirierea imobilului de mai sus, va fi afisat la panoul de afisaj al Primariei Municipiului Oltenita incepand cu data de 17.11.2023.

Solicitări de clarificări cu privire la documentaţia de atribuire pot fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Olteniţa, Birou Registratură, sau pot fi transmise prin fax la nr. 0242/515087, e-mail achizitii.primariaoltenita@gmail.com cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

Durata in care ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor : pana la incheierea contractului.
Soluţionarea litigiilor apărute în legatura cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractului de inchiriere, precum şi a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completarile ulterioare.

Acţiunea în justiţie se introduce la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicţie se afla sediul locatorului.

Data transmiterii anuntului : 17.11.2023

Ultima modificare: 24.11.2023 – 13:38 de către Oltenita IT

Sari la conținut