Măsuri de protecție socială în sezonul rece. Ajutorul pentru consumatorul vulnerabil / Suplimentul pentru energie / Măsură de compensare

Măsuri de protecție socială în sezonul rece. Ajutorul pentru consumatorul vulnerabil / Suplimentul pentru energie / Măsură de compensare

ACTUALIZARE ‼️ 

In vederea punerii în aplicare a Legii nr. 226/2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie, precum si a H.G. nr. 1073/2021 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a acesteia, pentru a veni în sprijinul tuturor entitatilor publice incluse în procesul de implementare a prevederilor legale a Legii 226/2021, precum și a beneficiarilor, va transmitem urmatoarele informatii cu privire la masurile necesare implementarii:

• Formularul Cerere-Declaratie pe propria raspundere (Anexa 2 din HG 1073/2021) a fost transformat intr-un fisier pdf inteligent care este atasat prezentei alaturi de un tutorial (video – click pe link -> https://youtu.be/O6-VZnimbeo) cu informatii referitoare la modalitatea de completare care sunt postate pe site-ul primariei.

Cerere2021

 

• Astfel, pentru acordarea ajutoarelor de încalzire și a suplimentului de energie, consumatorii vulnerabili pot depune formularul Cerere-Declaratie pe propria răspundere, la sediul primariilor, în doua moduri:
1. Electronic (formularul în format fisier pdf inteligent) descarcat, completat și transmis direct de catre solicitant la o adresa de e-mail pusa la dispozitie de catre UAT: spasoltenita@gmail.com
2. Letric (formularul clasic din HG 1073/ 2021 scris de mana sau tiparit), completat de beneficiar individual sau cu sprijinul SPAS Oltenita, urmand ca, dupa primirea acestei cereri, angajatii primariilor sa introduca datele din formularul letric in fisierul pdf inteligent transmis de catre AJPIS.

********************************************************************************

 

Primăria Municipiului Oltenita prin Direcţia de Asistenţă Socială, demarează campania de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei şi a suplimentului pentru energie conform Legii nr. 226/2021 privind măsurile de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

Ce tipuri de ajutoare sunt disponibile

Potrivit actului normativ mai sus menţionat, familiile şi persoanele singure ale căror venituri sunt de până la1.386 lei/membru de familie în cazul familiei sau 2.053 lei în cazul persoanei singure pot beneficia (inclusiv cumulat) de următoarele tipuri de ajutoare:

  • ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi şi/sau petrolieri;
  • suplimentul pentru energie.

Ajutorul de încălzire pentru utilizatorii de energie electrică, gaze naturale sau lemne şi combustibili petrolieri se acordă în funcţie de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure, procentual, prin raportare la o valoare de referinţă care nu poate fi mai mică de 250 lei/lună (pentru gaze naturale), 500 lei/lună (pentru energie electrică) şi 320 lei/lună (pentru combustibili solizi şi/sau petrolieri, după cum urmează:

plafon de venituri/membru familie

(lei)

procent în factură la titular
energie electrică

(lei)

gaze naturale

(lei)

lemne

(lei)

<200 100% 500 250 320
200,1 – 320 90% 450 225 288
320,1 – 440 80% 400 200 256
440,1 – 560 70% 350 175 224
560,1 – 680 60% 300 150 192
680,1 – 920 50% 250 125 160
920,1 – 1040 40% 200 100 128
1040,1 – 1160 30% 150 75 96
1160,1 – 1280 20% 100 50 64
1280,1 – 1386 10% 50 25 32
1280,1 – 2053 (în cazul persoanei singure) 10% 50 25 32

Suplimentul pentru energie se acordă lunar tuturor beneficiarilor ajutorului pentru încălzirea locuinţei, dar şi familiilor şi persoanelor singure, care nu au stabilit acest drept şi ale căror venituri sunt de până la 1.386 lei/membru de familie (în cazul familiei), sau până la 2.053 lei (în cazul persoanei singure), in baza solicitarii. Suplimentul pentru energie se acordă cumulat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizată, după cum urmează:

Suplimentul pentru energie (se acordă pe tot parcursul anului) energie electrică

(lei/lună)

gaze naturale

(lei/lună)

lemne

(lei/lună)

30 10 20
în factură la titular

În situaţia în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună.

Pot solicita ajutorul pentru încălzirea locuinţei doar persoanele singure sau familiile care:

– locuiesc efectiv la adresa pentru care solicită acest ajutor, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;

– realizează venituri de până la 1.386 lei/membru de familie în cazul familiei sau până la 2.053 lei în cazul persoanei singure;

– nu deţin unul dintre bunurile prevăzute în ”Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei”

– au calitatea de titulari de ajutor, calitate se se regăseşte în următoarele situaţii:

– proprietar al locuinţei

– succesorul de drept al proprietarului locuinţei

– persoană care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauze de întreţinere sau cu drept de habitaţie

– titular de contract de închiriere, comodat, concesiune

– alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere

– reprezentant legal al persoanei singure care nu are capacitate de exerciţiu (persoane puse sub interdicţie, etc).

La stabilirea dreptului privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi a suplimentului pentru energie se iau în calcul toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale. Calculul veniturilor familiei se face fără a lua în considerare următoarele surse: ajutorul social, alocaţia de stat pentru copii, alocaţia pentru susţinerea familiei, bugetul personal complementar de care beneficiază persoanele cu handicap, bursele şcolare, stimulentul educaţional (tichetul de grădiniţă), sprijinul financiar acordat elevilor în cadrul Programului „Bani de liceu”, veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, sumele ocazionale acordate cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar în situaţii excepţionale, sumele primite de beneficiarii de ajutor social pentru participarea la programe de formare profesională.

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei sunt:

 

Bunuri imobile:

– cladiri sau alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu si a anexelor gospodaresti

– terenuri de imprejmuire a locuintei si curtea aferenta si alte terenuri intravilane care depasesc 1.000 mp in zona urbana

 

Bunuri mobile aflate in stare de functionare:

– Autoturism/autoturisme si/sau motocicleta/motociclete cu o vechime mai mica de 10 ani cu exceptia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum si pentru uzul persoanelor aflate in zone greu accesibile

– Mai mult de un autoturism/motocicleta cu o vechime mai mare de 10 ani

– Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fara remorci, rulote, autobuze, microbuze

– Salupe, barci cu motor, scutere de apa, iahturi, cu exceptia barcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc in Rezervatia Biosferei ,,Delta Dunarii”

– Utilaje agricole: tractor, combina autopropulsata

– Utilaje de prelucrare agricola: presa de ulei, moara de cereale

– Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul actionate hidraulic, mecanic sau electric

 

Depozite bancare:

– Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

 

Terenuri/animale si/sau pasari:

– Suprafete de teren, animale si pasari a caror valoare neta de productie anuala depaseste suma de 1.000 euro pentru persoana singura, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

 

Detinerea unuia dintre bunurile mentionate conduce la excluderea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie.

 

Procedura de solicitare a ajutoarelor

Pentru ajutorul de încălzire cu gaze naturale, energie electrică şi combustibili solizi sau petrolieri, formularele vor fi puse la dispoziţia solicitanţilor de către Primăria Municipiului Oltenita prin Direcţia de Asistenţă Socială sau pot fi descărcate de pe site-ul www.primariaoltenita.ro . ( CLIC AICI PENTRU A DESCĂRCA CEREREA )

Depunerea cererilor-declaraţii se face o singură dată la începutul sezonului rece (noiembrie 2021 – martie 2022). Un titular are dreptul legal la un singur ajutor de încălzire, în funcţie de tipul de încălzire a locuinţei (gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi sau petrolieri) şi la suplimentul de energie acordat cumulat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate în locuinţă.

Cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei se depun individual sau prin asociaţiile de proprietari la Primăria Municipiului Oltenita in Sala mare de sedinte, accesul făcându-se prin bd.Tineretului. Solicitarea acestor ajutoare se poate face pe tot parcursul sezonului rece, iar acordarea drepturilor cuvenite se face începând cu luna depunerii cererii, cu condiţia ca această să fie înregistrată până pe data de 20 a lunii.

 

Cererea şi declaraţia pe proprie răspundere vor fi însoţite la depunere de următoarele acte:

– copii după actele de identitate ale tuturor membrilor de familie;

– copie după documente care atestă calitatea de titular de ajutor de încălzire (act de proprietate, contract de închiriere, împuternicire legală etc.);

– copii după certificatele de înmatriculare ale autoturismelor deţinute (unde este cazul);

– acte doveditoare privind veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii (adeverinţă salariu cu menţionarea eventualelor bonuri de masă şi contravalorii acestora, vouchere de vacanţă, cupoane pensie, cupoane şomaj etc.); pentru persoanele care nu au venituri sau cuantumul acestora nu poate fi dovedit în alt mod, se va depune declaraţie notarială dată în acest sens;

– adeverinţă eliberată de asociaţia de proprietari/locatari privind numărul şi numele persoanelor care locuiesc efectiv la adresa la care se solicită ajutor pentru încălzire (pentru solicitanţii care depun cererea individual);

– copie după ultimele facturi de gaze naturale/energie electrică (pentru care persoanele care solicită ajutor de încălzire cu gaze sau energie electrică, sau care solicită suplimentul pentru energie) si copia procesului verbal de punere in functiune a instalatiei de utilizare a gazelor naturale (dupa caz).

Pentru stabilirea dreptului la ajutor pentru incalzire, primarul poate solicita informatii altor institutii/autoritati sau, dupa caz, pe baza anchetei sociale efectuate de serviciul public de asistenta sociala, inclusiv pe parcursul anului.Refuzul de a furniza informatiile si documentele necesare pentru intocmirea anchetei sociale , aceste masuri de sprijin nu se mai acorda, conform art.33 alin.(1) din Legea nr.226/2021. Sumele platite necuvenit cu acest titlu se recupereaza in conditiile legii.

Titularii ajutoarelor de incalzire sunt obligati sa comunice primarului orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor acesteia, in termen de 5 zile de la data la care a intervenit modificarea, prin depunerea unei noi declaratii pe propria raspundere.

CERERE_SPASoltenita2021

Ultima modificare: 08.11.2021 – 16:25 de către Oltenita IT

Sari la conținut