Direcția Administrație Publică Locală

Atribuții

- ţine evidenţa electronică a proiecteor de hotarari si a hotărârilor consiliului local, a proiectelor de dispozitii si a dispoziţilor Primarului municipiului Olteniţa şi asigura comunicarea acestora tuturor factorilor interesati;

- redactează dispoziţii ale Primarului;

- Intocmeste adresele si înaintează Instituţiei Prefectului Judeţului Călăraşi, hotărârile consiliului local si a intregii documentatii care a stat la baza adoptarii acestora şi  dispoziţiile emise de primarul municipiului Olteniţa, pentru exercitarea de către aceasta a controlului de legalitate;

- indelineste procedura specifica organizarii sedintelor de Consiliu Local si anume:

- scanarea si xerocopierea tuturor documentelor ce fac obiectul dosarelor de sedinte (proiecte de hotarari, rapoarte de specialitate, referate de aprobare, documentatii aferente fiecarui proiect si inaintarea lor catre consilierii locali in termenele prevazute de lege;

- comunicarea hotararilor adoptate si a intregii documentatii care au stat la baza adoptarii acestora, catre Institutia Prefectului judetul Calarasi;

- Intocmirea dosarelor pentru evidentierea dispozitiilor primarului si a hotararilor consiliului local, etc.

- afişează anunţurile de convocare a Consiliului local, precum şi actele normative ce se supun dezbaterii publice, a hotărârilor adoptate de Consiliul local precum şi orice alte documente;

 1. - activitatea de înscriere şi actualizare a datelor privind gospodăriile populaţiei, terenurile şi animalele în Registrul Agricol;

  - rezolvarea solicitarilor si sesizarilor persoanelor fizice si juridice cu respectarea prevederilor legale privind inregistrarile existente in Registrul Agricol

  - întocmirea si eliberarea atestatelor de producător si a carnetelor de comercializare, pe baza evidenţelor din  Registrul Agricol;

  - transmiterea catre organele fiscale din subordinea Agentiei Nationale de Administare Fiscala, trimestrial, informatii cu  privire la beneficiarii carnetelor de comercializare emise, precum si datele cuprinse in acesta ; 

  - eliberarea adeverinţelor din registrul agricol, pentru şomaj, subventii A.P.I.A, burse sociale, subventii acordate de UE, anexa 24, etc;

  - întocmirea centralizatoarelor referitoare la numărul gospodăriilor populaţiei, terenurile din proprietate pe categorii de folosinţă, suprafeţele cultivate şi producţia obţinută, efectivele de animale şi familiile de albine, mijloace de transport şi maşini agricole;

  - comunicarea datelor centralizate la Directia Judeteana de Statistica, la termenele prevazute in Normele tehnice privind completarea Registrului Agricol;

  - informarea cetăţenilor despre obligaţiile ce le revin cu privire la registrul agricol;

  - lucrări privind verificarea, înregistrarea şi ţinerea evidenţei contractelor de arendare;

  - informarea cetatenilor si urmarirea respectarii normelor tehnice si a legislatiei in vigoare referitoare la carantina fitosanitara, combaterea bolilor si daunatorilor la plante si utilizarea pesticidelor;

    - lucrări referitoare la Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan, cu modificarile si competarile ulterioare, conform prevederilor Ordinului 311/2020 privind Normele tehnice de aplicare dupa cum urmeaza:

  - înregistrare oferta vanzare,

  - intocmire liste preemptori si adresa inaintare oferte DADR si ADS

  - intocmirea proceselor verbale de afisare la sediul si pe site-ul primariei

  - intocmirea si transmiterea notificarilor preemptorilor

  - scanarea documentelor si tansmiterea pentru publicarea pe SITE-ul institutiei 

  - transmiterea dosarelor ofertelor de vanzare la DADR si ADS

  - intocmirea adreselor de sit-uri arheologice pt terenurilor aflate la vanzare

  - inregistrare comunicari de acceptare a ofertei de vanzare,

  - transmitere dosar comunicare de acceptare a ofertei de vanzare  la DADR

  - scanarea documentelor si tansmiterea pentru publicarea pe SITE-ul institutiei 

  - inregistrarea ofertelor de cumparare

  - transmitere dosar ofertelor de cumparare la DADR

  - intocmirea proceselor verbale de finalizare a procedurii ofertelor de vanzare

  - Lucrari privind indosarierea documentelor insotite de procese verbale si predarea lor in arhiva.

- Participarea la sedintele de lucru ale comisiei pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, constituita in baza Legii 18/1991 cu modificarile si completarile  ulterioare

- sprijinirea activitatii de punere in posesie a persoanele fizice și juridice care dețin terenuri în raza Unitatii Administrativ Teritoriale a municipiului Oltenita, ca urmare a sentințelor;

- intocmirea referatele conform circularelor primite de la comisia judeteana privind rectificarea sau anularea unor titluri de proprietate, dupa caz;

- rezolvarea solicitarilor si sesizarilor persoanelor fizice si juridice cu respectarea prevederilor legale conform OUG 890/2005 privind regulamentul de functionare a Comisiilor Locale de Fond Funciar.

- intocmirea dosarelor pentru eliberarea titlului de proprietate emise in conformitate cu legile Fondului Funciar cu modificarile si completarile ulterioare si trimiterea acestora catre Comisia Judeteana de Fond Funciar si Oficiu Judetean de Cadastru(anexe, procese verbale de punere in posesie, planuri cadastrale);  

 • informarea cetăţenilor sau a persoanelor juridice, privind activitatea primăriei, oferind la cerere relaţii privind modalitatea de obţinere a unor autorizatii, diverse adeverinte, documente, avize, aprobări, etc;

 -  comunicarea si asigurarea consultarii informaţiilor de interes public;

-   primirea si solutionarea cererilor de acreditare a ziaristilor si institutiilor de presa solicitante, la activitatile institutiei;

-  contribuie la promovarea imaginii institutiei in relatia cu cetatenii; 

-  raspunde de stabilirea de contacte, colaborari si realizarea unei comunicari eficiente cu reprezentantii mass- media, in vederea reflectarii cat mai exacte a activitatii Primariei si a Consiliului Local si pentru a raspunde nevoii de informare publica;

 • înregistrarea cererilor, sesizărilor, reclamaţiilor, adresate institutiei cu ajutorul unui program  “Avandoc”;
 • predarea pe baza unor evidenţe a tuturor cererilor, sesizărilor, reclamaţiilor depuse si inregistrate, către compartimentele de specialitate, spre competentă rezolvare;
 • predarea către solicitant a răspunsurilor, autorizaţiilor, avizelor, răspunsurilor la sesizările sau reclamaţiile rezolvate;
 • organizarea activităţii de audienţe a primarului, viceprimarului, secretarului, urmărirea soluţionării şi redactarea în termenul legal al răspunsurilor la solicitările de informaţii de interes public;
 • primirea, înregistrarea în format electronic a corespondenţei adresate institutiei şi prezentarea ei factorilor de conducere pentru a dispune, prin rezoluţie, direcţia, serviciul, compartimentul şi/sau persoana care va soluţiona şi va redacta răspunsul;
 • organizarea evidenţei documentelor primite, întocmirea şi transmiterea la nivelul compartimentului;
 • transmiterea corespondenţei, către directiile/compartimentele de specialitate, atat electronic prin programul “Avandoc” cat si fizic, cu condica;
 • păstrarea ştampilelor “Primar” si “ Primărie” şi asumarea răspunderii pentru corecta aplicare a acestora;
 • în exercitarea atribuţiilor specifice, colaborează cu compartimentele din structura organizatorica a primăriei, toate serviciile publice de specialitate, instituţiile publice, şi societăţile comerciale aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Olteniţa, etc.;

- comunicarea in format fizic a corespondentei diversa creata de compartimentele / directiile din cadrul Primariei, avand ca destinatari persoane fizice sau juridice, aflate pe raza municipiului Oltenita;

- comunicarea prin posta a corespondentei diversa creata de compartimentele / directiile din cadrul Primariei avand ca destinatari persoane fizice sau juridice, din alte localitati;

- arhivarea documentelor create de catre Directiile / compartimentele din cadrul Primariei, cu respectarea termenelor de arhivare conform Nomenclatorului arhivistic aprobat Arhivele Nationale Calarasi

- eliberarea de copii de pe documentele aflate in arhiva institutiei in conformitate cu prevederile legale;