PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIȚA anunță organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea a 10 funcții publice specifice  vacante din cadrul Direcției Poliție locală Oltenița

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIȚA anunță organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea a 10 funcții publice specifice vacante din cadrul Direcției Poliție locală Oltenița

  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIȚA cu sediul în B-dul Republicii, nr.40, anunță organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea a 10 funcții publice specifice  vacante din cadrul Direcției Poliție locală Oltenița                                Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei municipiului…

Proces-verbal de selecţie a dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice specifice vacante în cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Olteniţa

Proces-verbal de selecţie a dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice specifice vacante în cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Olteniţa

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIŢA Comisia de examen desemnată prin Dispoziţia nr.48/31.01.2022         Nr. 50532 din. 28.II.2022   Proces-verbal de selecţie a dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice specifice vacante în cadrul aparatului…

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIȚA cu sediul în B-dul Republicii, nr.40, anunță organizarea concursului de recrutare,  pentru ocuparea a 10 funcții publice specifice  vacante din cadrul Direcției Poliție locală Oltenița

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIȚA cu sediul în B-dul Republicii, nr.40, anunță organizarea concursului de recrutare, pentru ocuparea a 10 funcții publice specifice vacante din cadrul Direcției Poliție locală Oltenița

  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIȚA cu sediul în B-dul Republicii, nr.40, anunță organizarea concursului de recrutare,  pentru ocuparea a 10 funcții publice specifice  vacante din cadrul Direcției Poliție locală Oltenița   Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei municipiului Oltenița,…

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIȚA organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi contractuale vacante

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIȚA organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi contractuale vacante

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIȚA cu sediul în B-dul Republicii, nr.40, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi contractuale vacante: ⬤  un post muncitor calificat tr.I în cadrul Compartimentului Parcuri și zone verzi– Direcția pentru Administrarea domeniului public și privat; *condiții specifice: – calificare ”Lăcătuș mecanic” dovedită cu certificat; – vechime în activitațile specifice minimum 9 ani. ⬤ un post muncitor calificat tr.I în cadrul Compartimentului Parcuri și zone verzi – Direcția pentru Administrarea domeniului public și privat; *condiții specifice: – calificare ”Prelucrător prin aschiere ”dovedită cu certificat; – vechime în activitațile specifice minimum 9 ani. (1) Poate ocupa un post vacant persoana care indeplineşte următoarele condiţii: a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină de exerciţiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. (2) Pentru…

Sari la conținut