Anunț IMPORTANT –  Acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței în sezonul rece noiembrie 2022 – martie 2023

Anunț IMPORTANT – Acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței în sezonul rece noiembrie 2022 – martie 2023

ANUNT

 

In vederea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei si suplimentul pentru energie in sezonul rece noiembrie 2022 – martie 2023, cetatenii municipiului Oltenita sunt rugati sa depuna cerere si declaratie pe propria raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala, insotita de actele care atesta identitatea si veniturile realizate de membrii familiei.

La completarea formularului, titularul are obligatia de a mentiona corect componenta familiei, veniturile membrilor acesteia, precum si bunurile mobile si imobile detinute, asa cum sunt acestea trecute in formularul mentionat mai sus.

Venitul mediu net lunar pana la care se acorda ajutorul pentru incalzire este de 1386 lei/persoana, in cazul familiei si 2053 lei in cazul persoanei singure.

Documentele  se depun la sediul Directiei de Asistenta Sociala Oltenita din Bdul Republicii, nr 39, bloc R, sc C, parter.

 

Bunurile ce coduc la excluderea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei sunt:

 

Bunuri imobile:

– cladiri sau alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu si a anexelor gospodaresti

– terenuri de imprejmuire a locuintei si curtea aferenta si alte terenuri intravilane care depasesc 1.000 mp in zona urbana

 

Bunuri mobile*:

– Autoturism/autoturisme si/sau motocicleta/motociclete cu o vechime mai mica de 10 ani cu exceptia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum si pentru uzul persoanelor aflate in zone greu accesibile

– Mai mult de un autoturism/motocicleta cu o vechime mai mare de 10 ani

– Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fara remorci, rulote, autobuze, microbuze

– Salupe, barci cu motor, scutere de apa, iahturi, cu exceptia barcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc in Rezervatia Biosferei ,,Delta Dunarii”

– Utilaje agricole: tractor, combina autopropulsata

– Utilaje de prelucrare agricola: presa de ulei, moara de cereale

– Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul actionate hidraulic, mecanic sau electric

(*) Aflate in stare de functionare

 

Depozite bancare:

– Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

 

Terenuri/animale si/sau pasari:

– Suprafete de teren, animale si pasari a caror valoare neta de productie anuala depaseste suma de 1.000 euro pentru persoana singura, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

 

NOTA: Detinerea unuia dintre bunurile mentionate conduce la excluderea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie

 

 

Acte necesare pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei și a suplimentului pentru energie

Copii acte de identitate ale solicitantului şi membrilor familiei (BI, CI, CIP), copie certificate de naştere ale copiilor în vârstă de până în 14 ani; (copie si original)

– Copie certificat de căsătorie, copie certificat deces, copie hotărâre de divorț/act notarial, declaraţie pe propria răspundere că persoanele sunt despărţite în fapt şi data la care partenerul a părăsit imobilul, copie hotărâre judecătorească definitivă de încredinţare a copilului sau de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului – dacă este cazul;

– După caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei;

– Documentele în baza cărora solicitantul deţine locuinţa (copie contract de vânzare-cumpărare, contract de vânzare cumpărare cu clauză de întreținere sau clauză de habitație, contract de închiriere, contract comodat însoțit de copia CI/BI al proprietarului, certificat de moştenitor, contract de concesiune, etc.);

Adeverinţă de salariu pentru fiecare membru al familiei care lucrează cu contract legal, în care să se specifice salariul net obţinut în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv valoarea primelor, indemnizatiilor de hrana, bonusurilor, bonurilor de masă sau menţiunea că nu se primesc bonuri din partea instituţiei;

– copie taloane pensie, copie talon alocaţie (de stat, plasament sau alte indemnizaţii), copii taloane indemnizaţie handicap sau orice alte indemnizaţii/stimulente acordate conform legii, copii taloane somaj din luna anterioară depunerii cererii;

– Declaraţie pe propria răspundere a titularilor /membrilor care nu realizează venituri (dacă este cazul);

– Declaraţie pe propria răspundere a titularilor /membrilor care realizează venituri ocazionale (dacă este cazul);

– Copie factură gaze naturale, energie electrică (pe care să fie vizibile codul de client, codul Eneltel / codul de plata, CLC-ul și POD-ul), copie contract de furnizare energie electrică, gaze naturale si copie proces verbal de punere în funcțiune a centralei de gaze naturale;

– Pentru persoanele membre menționate în cererea/declaraţie pe propria răspundere, care au domiciliul pe raza altei localităţi sunt necesare următoarele documente: adeverinţă emisă de instituția competentă din care să reiasă că au/ nu au beneficiat de ajutor de încălzire, certificat de atestare fiscală emis de către Direcția Generală de Impozite și Taxe din localitatea de domiciliu, adeverințe de venit pe anul 2021 și 2022 emise de către Administrația Finanțelor Publice a respectivei localități/sector.

extrase de cont eliberate de unitatile bancare pentru toate conturile si depozitele bancare detinute, daca este cazul;

– Orice alte documente solicitate, după caz;

Plafonul prevăzut de lege este de 1386 lei pe membru de familie, iar în cazul persoanei singure este de 2053 lei.

 

VEZI tutoriale video – cum se completeaza ⇒ youtube.com

 

DESCARCA Cerere modificare ajutor incalzire si supliment pentru energie.pdf

 

DOWNLOAD

 

DESCARCA Cerere ajutor pentru incalzire si supliment pentru energie.pdf

 

DOWNLOAD

Ultima modificare: 19.10.2022 – 15:36 de către Oltenita IT

Sari la conținut