ANUNȚ

ANUNȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIȚA

A N U N Ț Ă

 

În conformitate cu prevederile art. 478 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 a Guvernului României privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și H.G.R.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,  cu modificările și completările ulterioare, Primăria municipiului Oltenița organizează la sediul său din  bulevardul Republicii:

 

examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru următoarele funcții publice:

 

Nr.

crt

Denumire funcție Categorie Clasa Gradul profesional deținut Compartimentul Gradul profesional pentru care se organizează examenul
1. Auditor execuție I asistent Audit public principal
2. Consilier execuție I principal Compartiment pentru Relaţia cu serviciile publice superior
3. Consilier execuție I principal Birou Achiziții publice,Licitaţii,  Implementare proiecte superior
4. Consilier execuție I principal Birou Achiziții publice,Licitaţii,  Implementare proiecte superior
5. Consilier execuție I principal Compartiment Stabilire, Constat., Control superior
6. Consilier execuție I asistent Compartiment Stabilire, Constat., Control principal

 

 1. Condițiile pentru participarea la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut sunt prevazute de art.479 alin.(1), lit.”a”, lit.”c” și lit.”d” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 a Guvernului României privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 

 1. a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 2. c) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine“ la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de

activitate;

 1. d) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.

 

 1. Probele stabilite pentru examen sunt:

selecția dosarelor de înscriere 5.05.2022;

– proba scrisă – 12.05.2022;

– interviul – cf.prev.art.56(1) și (2) al H.G.R. Nr.611/2008;

 

Actele necesare în vederea participării la examenul de promovare în grad profesional imediat superior sunt precizate la art.127 alin. (1)  lit, ”a”, lit.”b”, lit.”c” și lit.”e” din H.G.R.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,  cu modificările și completările ulterioare:

–  copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

–  copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;

– adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;

– formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 la H.G.R. 611/2008.

 

Pentru funcțiile pentru care se organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

 

Dosarele de înscriere la examenul de promovare în grad profesional se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunț, la Serviciul Resurse umane.

 

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul Resurse umane – tel. 0242515770, email contact@primariaoltenita.ro, persoană de contact – Postelnicu Larisa, Șef serviciu R.u.

 

Bibliografia și tematica de concurs comună:

 1. Constituţia României, republicată;

2.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

 1. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Bibliografie pentru promovarea în functia publica ”auditor cls.I, grad profesional principal” în cadrul Compartimentului Audit public:

 1. LEGE nr. 672 din 19 decembrie 2002, republicată, privind auditul public intern;
 2. H.G. nr. 1.086 din 11 decembrie 2013, pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;
 3. O. G. nr. 119 din 31 august 1999, republicată, privind controlul intern şi controlul financiar preventiv;
 4. O.S.G.G. nr. 600 din 20 aprilie 2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
 5. ORDIN nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern.

Tematică:

 1. Atribuțiile compartimentului de audit public intern;
 2. Numirea și revocarea auditorilor interni;
 3. Pregătirea profesională continuă a auditorilor interni;
 4. Elaborararea planului de audit public intern;
 5. Referatul de justificare și structura planului de audit public intern;
 6. Etapele misiunii de audit public intern;
 7. Proceduri și documente elaborate pe parcursul desfășurării unei misiuni de audit public intern;
 8. Tipuri de audit intern;
 9. Incompatibilități referitoare la exercitarea auditului intern;
 10. Codul Controlului intern/managerial;
 11. Codul privind conduita etică a auditorului intern;

 

Bibliografie pentru promovarea în functia publica ”consilier cls.I, grad profesional superior” în cadrul Compartimentului pentru Relaţia cu serviciile publice:

 1. Legea nr. 53 din 2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  2.Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
  3. Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Tematică:

 1. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Titlul I – Dispozitii generale;

Titlul II: Contractul individual de muncă

Cap. I: Încheierea contractului individual de muncă

Cap. II: Executarea contractului individual de muncă

Cap. III: Modificarea contractului individual de muncă

Cap. IV: Suspendarea contractului individual de muncă

Cap. V: Încetarea contractului individual de muncă

Sect. 1: Încetarea de drept a contractului individual de muncă

Sect. 2: Concedierea

Sect. 3: Concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului

Sect. 4: Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului

Sect. 6: Dreptul la preaviz

Sect. 8: Demisia

Titlul III – Timpul de munca si timpul de odihna;

2.Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea

carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare-integral;
3. Hotărârea  Guvernului  nr. 286/2011  pentru  aprobarea  Regulamentului-cadru  privind stabilirea

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor

contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a

personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările

ulterioare – integral.

 

Bibliografie și tematică pentru promovarea în functia   publică  ”consilier achiziții publice cls.I, grad profesional superior” în cadrul  Biroului Achiziții publice, Licitaţii,  Implementare proiecte :
1 Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

–   Procedurile de atribuire

–   Licitatia deschisa

–   Negocierea fara publicare prealabila

–   Exceptări specifice pentru contractele de servicii

 1. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

–   Etapele procesului de achizitie publica;

–   Achizitia directa;

–    Acordul-cadru;

3.Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare;

–    Activitati relevante domeniilor aferente achizitiilor sectoriale;

 1. Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare;

–  Alegerea procedurii de achizitie – achizitii sectoriale;

 1. Legea nr.101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a

Contestaţiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Termenul de contestatie si efectele contestatiei

 1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, cu modificarile si completarile

ulterioare;

– Desfasurarea activitatii de control  al procesului de evaluare a ofertelor si de atribuire a contractului

 1. 7. Hotărârea Guvernului 419/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, pentru modificarea Hotărârii

Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, a Normelor metodologice de

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016- Anexa 1

– Controlul aspectelor de calitate;
8 . Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii cu modificarile si completarile ulterioare;

– Durata contractelor de concesiune conform prevederilor Legii 100/2016;

 1. Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;

– Planificarea concesiunilor de lucrari si a concesiunilor de servicii;

 1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Concesiune bunurilor proprietate publica;

– Inchirierea bunurilor proprietate publica.

Bibliografie  și tematică pentru promovarea în functia   publică  ”consiliercls.I, grad profesional superior” în cadrul  Biroului Achiziții publice, Licitaţii,  Implementare proiecte :

1.ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi

sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor

publice naţionale aferente acestora.

 1. HOTĂRÂRE nr. 875 din 31 august 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi

sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor

publice naţionale aferente acestora;

–  Activitatea de prevenire a neregulilor-  Reguli generale şi principii;

– Modalităţi de stingere a creanţelor rezultate din nereguli;

 1. www.mdlpa.ro/investitii/pnrr: Ghid specific aferent componentei C5 Valul revovarii; Ghiduri

specifice componentei C10 Fondul local

– lucrari finantate prin componenta C5 Valul renovarii- cladiri publice

– solicitanti eligibili componenta C10 Fondul local

– activitati/actiuni eligibile prin componeta C5 Valul renovarii- cladiri multifamiliale rezidentiale

 1. www.afm.ro- Ghidul de finantare al Programului privind sprijinirea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public

– categorii de cheltuieli eligibile

– reguli de publicitate aferente programului

 1. www.afm.ro- Ghidul de finantare al Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii de vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru vehicule electrice in localitati

–   etapele sesiunii de finantare

–   cuantumul finantarii pe tipuri de solicitanti

 1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 133 din 17 decembrie 2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă.

-Prefinanţarea

-Mecanismul cererilor de plată/ Mecanismul rambursării cheltuielilor eligibile

 1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 122 din 29 iulie 2020 privind unele măsuri pentru asigurarea

eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România

– Măsuri specifice utilizării eficiente a fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale

-Mecanisme specifice altor funcţii exercitate de autorităţile de management pentru dezvoltare regională

 1. LEGE nr. 315 din 28 iunie 2004 privind dezvoltarea regionala în România (actualizata până la data de 27 noiembrie 2004*)

– Structuri teritoriale pentru dezvoltarea regionala

-Structuri naţionale pentru dezvoltare regionala

 1. HOTĂRÂRE nr. 936 din 5 noiembrie 2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea

implicării autorităţilor şi instituţiilor din România în procesul de programare şi negociere a fondurilor

externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 şi a cadrului instituţional de

coordonare, gestionare şi control al acestor fonduri.

– programe operaţionale pentru perioada de programare 2021-2027, în coordonarea Ministerului

Fondurilor Europene

– atributii Ministerul Fondurilor Europene împreună cu autorităţile publice centrale şi organismele

neguvernamentale desemnate ca titulari de programe sau autorităţi de management.

 

Bibliografie  și tematică pentru promovarea în functiile  publice  ”consilier cls.I, grad profesional superior”   și  ”consilier cls.I, grad profesional principal”  în cadrul  Compartimentului Stabilire, Constatare, Control

 

 1. Legea nr..227/2015- privind Codul Fiscal, Titlul IX;
 2. H.G. nr.1/2016- privind Normele de aplicare a Legii nr.227/2015- privind Codul Fiscal, Titlul IX;
 3. Legea nr. 207/2015- privind Codul de Procedura Fiscala , Titlul I si II- art.1-28, Titlul III – 37-39, 43-51, 53-71, 75-80, Titlul V –art.93-105 si 110-122, Titlul VI – art.113-185, Titlul VIII – art. 268-283, Titlul X – art.284-309, Titlul XI – art.336-339;
 4. Legea 273/2006 – privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare – art.14-25;
 5. Ordonanta de Urgentă nr. 57/2019- Codul Administrativ- Titlul IV- art. 95-104, Titlul V-art. 105-110, cap.III- art.195-200, partea a V-a- art.284-364 cap.V- art.412-450, art, 476-486, art.490-501.

 

 

 

 

PRIMAR

Ultima modificare: 13.04.2022 – 14:27 de către Oltenita IT

Sari la conținut